Sobota 18 września 2021 | Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym się mówi

MOPS POD LUPĄ

Od dawna docierały do nas sygnały na temat ewentualnych nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ale dopiero informacja o przekazaniu sprawy organom ścigania uwiarygodniła krążące po mieście legendy.  

 

W pierwszej kolejności skierowaliśmy zapytanie do Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie i po jakimś czasie nastąpił odzew.

„W odpowiedzi na pismo z dnia 15 kwietnia 2021 r. informuję, że w Prokuraturze Rejonowej w Kwidzynie zarejestrowane jest postępowanie w sprawie zawiadomienia Burmistrza Miasta Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r. dotyczącego nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Zgłaszane nieprawidłowości dotyczą przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, poprzez udzielanie pomocy finansowej i niefinansowej członkom rodziny kierownika ww. jednostki, przyznawania pomocy z ustawy o pomocy społecznej pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie wbrew obowiązującym w tym zakresie przepisom oraz przyznawania cyklicznie nagród pracownikom, które następnie musieli przekazywać w formie gotówkowej kierownikowi jednostki. Obecnie prowadzone są w tej sprawie czynności sprawdzające”.

 

Już z tej treści wynikało, że mamy do czynienia z bardzo poważną sprawą. Tym bardziej, iż zaczęły dochodzić kolejne niepokojące sygnały, że długoletni kierownik MOPS po zgłoszeniu sprawy przez burmistrza do prokuratury - nadal pełnił funkcję i decydował o uprawnieniach kluczowych pracowników jednostki. Dopiero po około dwóch tygodniach stery w MOPS przejęła inna osoba. Oficjalnym powodem było przejście dotychczasowego kierownika na emeryturę. Na pełniącego obowiązki kierownika burmistrz powołał (w uzgodnieniu ze starostą) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ale jedynie na ¼ etatu, tak aby mógł dalej wykonywać swoje macierzyste obowiązki w strukturach powiatowych. Smaczku dodaje fakt, że dyrektor DPS w swojej poprzedniej pracy był zastępcą kierownika MOPS i powinien znać blaski oraz cienie tej jednostki.

Dlatego w trakcie kwietniowego posiedzenia Komisji ds. Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego radny Sebastian Kasztelan (KWW Kwidzyniacy) złożył wniosek formalny o przeprowadzenie kontroli w MOPS przez Komisję Rewizyjną. Niestety, stosunkiem głosów 5:3 wniosek nie uzyskał niezbędnego poparcia. Zablokowanie takich działań przez koalicję rządzącą naszym miastem było całkowicie niezrozumiałe, ale na szczęście nastąpiła autorefleksja i z inicjatywy Powiślańskiej Koalicji Obywateli taki wniosek został powtórzony w trakcie posiedzenia… Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Miasta. Pomimo, że dziwił radnych opozycji zbyt krótki okres objęty kontrolą (tylko dwa lata), to tym razem wszyscy go poparli.

 

Na sesji więcej szczegółów i rozszerzony zakres czasowy

Dzięki zmianie zdania przez koalicję projekt uchwały zlecającej Komisji Rewizyjnej kontrolę w MOPS znalazł się w porządku obrad kwietniowej sesji rady miasta. Radni opozycji punktowali i wskazywali na brak konsekwencji.

- Burmistrz Krzysztofiak mocno oponował, żeby przeprowadzać jakąkolwiek kontrolę, a także unikał jakichkolwiek informacji na temat tej sytuacji. Bardzo przestrzegał również przed używaniem sformułowania „nieprawidłowości w ośrodku” – mówiła Justyna Kozłowska (PiS).

Jeszcze większe zdziwienie przejawiał Sebastian Kasztelan a jego kolega klubowy wskazywał na zbyt krótki okres objęty kontrolą. Marek Sidor (KWW Kwidzyniacy) przekonywał do wprowadzenia korekty przy przyjmowanej uchwale.

- Pamiętam, że wynik głosowania był 5:3. Z wielkim zdziwieniem, w czasie posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Miasta przyjąłem informację, że jednak zreflektowaliście się państwo i sami wychodzicie z takim wnioskiem, żeby taką kontrolę przeprowadzić. Jak widać sytuacja jest trudna i dynamiczna – zwrócił uwagę Sebastian Kasztelan.    

Andrzej Krzysztofiak tłumaczył, że wszystko zaczęło się 16 marca od sms-a wysłanego przez jednego z pracowników MOPS z prośbą o przeczytanie emalia. W piśmie do włodarza miasta pracownik zawarł szereg nieprawidłowości do których miało dochodzić w placówce. Dzień później burmistrz polecił rewidentowi i audytorowi miejskiemu zabezpieczenie dokumentów, których dotyczyła przesłana informacja.

- Dalej uważam, że w informacjach na temat nieprawidłowości powinniśmy być bardzo ostrożni, bo jest to ocena 2-3 osób. Dopóki odpowiednie organa (prokuratura czy sąd) nie udowodnią komuś winy, to powinniśmy traktować ich jako niewinnych – mówił burmistrz Krzysztofiak.

Ostatecznie radni jednogłośnie przyjęli, że Komisja Rewizyjna skontroluje zasadność przyznawania nagród pracownikom MOPS w latach 2017-2021 oraz prawidłowość udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej pracownikom i członkom rodzin pracowników MOPS we wskazanym okresie. Co jest o tyle ciekawe, że zespół kontrolny (składający się z radnych) sięgnie dalej w przeszłość niż zrobili to rewident i audytor z kwidzyńskiego magistratu.

 

Protokół nie budzi wątpliwości

Dopiero po sesji nastąpiła publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej protokołu z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w okresie od 22 marca do 20 kwietnia 2021 r. a zrealizowanej przez rewidenta i audytora. Kontrola ta dotyczyła zasadności przyznawania nagród pracownikom MOPS w latach 2019-2021, prawidłowości udzielania świadczeń z pomocy społecznej pracownikom i członkom rodzin pracowników MOPS w latach 2019-2021. Co w protokole jest najważniejsze?

Osobą odpowiedzialną za realizację zadań objętych kontrolą była Pani Bożena Kwiatkowska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Z dniem 06.04.2021 r. nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z Panią Bożeną Kwiatkowską w związku z przejściem na emeryturę. Na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Kwidzyńskim, a Burmistrzem Miasta Kwidzyna Pani Joanna Stasińska zatrudniona w Domu Pomocy Społecznej na stanowisku Dyrektora, z dniem 6 kwietnia 2021 r. została przeniesiona na czas określony do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na stanowisko Kierownika z wymiarem etatu w wysokości l /4.

 

W wyniku kontroli w temacie zasadności przyznawania nagród pracownikom MOPS w Kwidzynie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nie wszystkie dokumenty potwierdzające przyznanie nagród znajdują się w aktach osobowych pracowników (art. 105 Kodeksu Pracy).

2. Przyznanie  nagród  nie  zawsze  odbywało się  w  formie  pisemnej  (art. 105 Kodeksu Pracy).

3. Przyznawanie nagród z uzasadnieniem, nie wskazującym faktycznych osiągnięć czy szczególnych zasług pracownika.

4. Przyznawanie pracownikom kilku nagród w jednym miesiącu, co zaprzecza szczególnemu charakterowi nagród.

5. Przyznawanie nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

6. Przyznanie nagród częściej niż 3 razy w roku, co jest niezgodnie z § 11 pkt 4 Regulaminu  Wynagradzania  obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

7. Przyznanie nagród pracownikowi, który nie świadczył pracy (urlop macierzyński), bez pisemnego uzasadnienia ich przyznania.

8. Dokonywanie zmian Regulaminu Wynagradzania bez zarządzenia zmieniającego oraz bez zapoznania pracowników z wprowadzonymi zmianami.

W wyżej wymienionym temacie stwierdzono następujące uchybienia:

Kierując się zasadą transparentności wydatkowania środków publicznych, wnioskującym w zakresie przyznawania pracownikom nagród, powinien być ich bezpośredni przełożony, przy czym zasadność ich przyznania powinna zostać szczegółowo określona.

Poza powyższymi nieprawidłowościami, stwierdzono również nieprawidłowości dotyczące przyznania dodatków specjalnych, a mianowicie:

1. Przekraczanie dopuszczalnego limitu wysokości tych dodatków (§ 10 pkt 3 Regulaminu Wynagradzania obowiązującego w Miejskim  Ośrodku  Pomocy Społecznej w Kwidzynie).

2. Nadanie dodatkom specjalnym charakteru dodatków stałych do wynagrodzenia.

3. Przyznawanie dodatków specjalnych bez rzetelnego uzasadnienia.

 

W wyniku kontroli w temacie udzielania świadczeń pomocy społecznej członkom rodziny pracownika MOPS w Kwidzynie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przyznawanie świadczeń pomocy społecznej niezgodnie z art. 24 § 1 ust. 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego tj.: ,,Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia” (Decyzja 892/2021, 893/2021).

2. Brak dokumentacji przemawiającej za odstąpieniem od zwrotu za przyznanie świadczenia (Decyzja 892/2021, 893/2021).

3. Dokonanie przelewu przyznanej pomocy finansowej zanim decyzja stała się ostateczna i prawomocna (Decyzja 892/2021).

4. Przekazanie środków z pomocy społecznej na rachunek osoby innej niż wnioskodawca, pomimo braku pisemnej zgody wnioskodawcy (893/2021).

W wyżej wymienionym temacie stwierdzono następujące uchybienia:

1. Przyznawanie świadczeń z     pomocy społecznej bez wnikliwej analizy sytuacji wnioskodawcy     oraz w    kwotach nie mobilizujących do usamodzielnienia się wnioskodawcy.

 

W wyniku kontroli w temacie udzielania świadczeń pomocy społecznej pracownikom MOPS w Kwidzynie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

I. W 2020 roku przelano 100 zł więcej pomocy, niż wynikało z wystawionej decyzji administracyjnej (Decyzja Nr 4203/2019 z dnia 30.12.2019 r.).

2. Brak dowodów potwierdzających trudną sytuację materialną wnioskodawcy, a tym samym brak podstaw do udzielenia pomocy społecznej (Decyzje: Nr 3985/2019, Nr 4202/2019, Nr 4203/2019, Nr 1699/20).

3. Brak dowodów przemawiających    za odstąpieniem od zwrotu za przyznanie świadczenia (Decyzje: Nr 3985/2019, Nr 4202/2019, Nr 4203/2019, Nr 1699/20).

 

Drugie zawiadomienie prokuratury

Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, że po zawiadomieniu złożonym przez Burmistrza Miasta Kwidzyna wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie oddzielne zawiadomienie złożone przez jednego z pracowników MOPS, które w swej treści zawiera podobne wątki jak w pierwszym doniesieniu. Na tym etapie trudno jest określić, jak długo prokuratura zajmować się będzie sprawą ewentualnych nieprawidłowości w instytucji samorządowej i czy zostaną postawione zarzuty określonym osobom. Już na pierwszy rzut oka nie wygląda to dobrze...

MOPS POD LUPĄ

Od dawna docierały do nas sygnały na temat ewentualnych nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ale dopiero informacja o przekazaniu sprawy organom ścigania uwiarygodniła krążące po mieście legendy.

 

W pierwszej kolejności skierowaliśmy zapytanie do Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie i po jakimś czasie nastąpił odzew.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 kwietnia 2021 r. informuję, że w Prokuraturze Rejonowej w Kwidzynie zarejestrowane jest postępowanie w sprawie zawiadomienia Burmistrza Miasta Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r. dotyczącego nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Zgłaszane nieprawidłowości dotyczą przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, poprzez udzielanie pomocy finansowej i niefinansowej członkom rodziny kierownika ww. jednostki, przyznawania pomocy z ustawy o pomocy społecznej pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie wbrew obowiązującym w tym zakresie przepisom oraz przyznawania cyklicznie nagród pracownikom, które następnie musieli przekazywać w formie gotówkowej kierownikowi jednostki. Obecnie prowadzone są w tej sprawie czynności sprawdzające”.

 

Już z tej treści wynikało, że mamy do czynienia z bardzo poważną sprawą. Tym bardziej, zaczęły dochodzić kolejne niepokojące sygnały, że długoletni kierownik MOPS po zgłoszeniu sprawy przez burmistrza do prokuratury - nadal pełnił funkcję i decydował o uprawnieniach kluczowych pracowników jednostki. Dopiero po około dwóch tygodniach stery w MOPS przejęła inna osoba. Oficjalnym powodem było przejście dotychczasowego kierownika na emeryturę. Na pełniącego obowiązki kierownika burmistrz powołał (w uzgodnieniu ze starostą) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ale jedynie na ¼ etatu, tak aby mógł dalej wykonywać swoje macierzyste obowiązki w strukturach powiatowych. Smaczku dodaje fakt, że dyrektor DPS w swojej poprzedniej pracy był zastępcą kierownika MOPS i powinien znać blaski oraz cienie tej jednostki.

 

Dlatego w trakcie kwietniowego posiedzenia Komisji ds. Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego radny Sebastian Kasztelan (KWW Kwidzyniacy) złożył wniosek formalny o przeprowadzenie kontroli w MOPS przez Komisję Rewizyjną. Niestety, stosunkiem głosów 5:3 wniosek nie uzyskał niezbędnego poparcia. Zablokowanie takich działań przez koalicję rządzącą naszym miastem było całkowicie niezrozumiałe, ale na szczęście nastąpiła autorefleksja i z inicjatywy Powiślańskiej Koalicji Obywateli taki wniosek został powtórzony w trakcie posiedzenia… Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Miasta. Pomimo, że dziwił radnych opozycji zbyt krótki okres objęty kontrolą (tylko dwa lata), to tym razem wszyscy go poparli.

 

Na sesji więcej szczegółów i rozszerzony zakres czasowy

Dzięki zmianie zdania przez koalicję projekt uchwały zlecającej Komisji Rewizyjnej kontrolę w MOPS znalazł się w porządku obrad kwietniowej sesji rady miasta. Radni opozycji punktowali i wskazywali na brak konsekwencji.

- Burmistrz Krzysztofiak mocno oponował, żeby przeprowadzać jakąkolwiek kontrolę, a także unikał jakichkolwiek informacji na temat tej sytuacji. Bardzo przestrzegał również przed używaniem sformułowania „nieprawidłowości w ośrodku” – mówiła Justyna Kozłowska (PiS).

 

Jeszcze większe zdziwienie przejawiał Sebastian Kasztelan a jego kolega klubowy wskazywał na zbyt krótki okres objęty kontrolą. Marek Sidor (KWW Kwidzyniacy) przekonywał do wprowadzenia korekty przy przyjmowanej uchwale.

- Pamiętam, że wynik głosowania był 5:3. Z wielkim zdziwieniem, w czasie posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Miasta przyjąłem informację, że jednak zreflektowaliście się państwo i sami wychodzicie z takim wnioskiem, żeby taką kontrolę przeprowadzić. Jak widać sytuacja jest trudna i dynamiczna – zwrócił uwagę Sebastian Kasztelan.

Andrzej Krzysztofiak tłumaczył, że wszystko zaczęło się 16 marca od sms-a wysłanego przez jednego z pracowników MOPS z prośbą o przeczytanie emalia. W piśmie do włodarza miasta pracownik zawarł szereg nieprawidłowości do których miało dochodzić w placówce. Dzień później burmistrz polecił rewidentowi i audytorowi miejskiemu zabezpieczenie dokumentów, których dotyczyła przesłana informacja.

- Dalej uważam, że w informacjach na temat nieprawidłowości powinniśmy być bardzo ostrożni, bo jest to ocena 2-3 osób. Dopóki odpowiednie organa (prokuratura czy sąd) nie udowodnią komuś winy, to powinniśmy traktować ich jako niewinnych – mówił burmistrz Krzysztofiak.

 

Ostatecznie radni jednogłośnie przyjęli, że Komisja Rewizyjna skontroluje zasadność przyznawania nagród pracownikom MOPS w latach 2017-2021 oraz prawidłowość udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej pracownikom i członkom rodzin pracowników MOPS we wskazanym okresie. Co jest o tyle ciekawe, że zespół kontrolny (składający się z radnych) sięgnie dalej w przeszłość niż zrobili to rewident i audytor z kwidzyńskiego magistratu.

 

Protokół nie budzi wątpliwości

 

Dopiero po sesji nastąpiła publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej protokołu z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w okresie od 22 marca do 20 kwietnia 2021 r. a zrealizowanej przez rewidenta i audytora. Kontrola ta dotyczyła zasadności przyznawania nagród pracownikom MOPS w latach 2019-2021, prawidłowości udzielania świadczeń z pomocy społecznej pracownikom i członkom rodzin pracowników MOPS w latach 2019-2021. Co w protokole jest najważniejsze?

 

Osobą odpowiedzialną za realizację zadań objętych kontrolą była Pani Bożena Kwiatkowska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Z dniem 06.04.2021 r. nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z Panią Bożeną Kwiatkowską w związku z przejściem na emeryturę. Na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Kwidzyńskim, a Burmistrzem Miasta Kwidzyna Pani Joanna Stasińska zatrudniona w Domu Pomocy Społecznej na stanowisku Dyrektora, z dniem 6 kwietnia 2021 r. została przeniesiona na czas określony do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na stanowisko Kierownika z wymiarem etatu w wysokości l /4.

 

W wyniku kontroli w temacie zasadności przyznawania nagród pracownikom MOPS w Kwidzynie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nie wszystkie dokumenty potwierdzające przyznanie nagród znajdują się w aktach osobowych pracowników (art. 105 Kodeksu Pracy).

2. Przyznanie nagród nie zawsze odbywało się w  formie pisemnej (art. 105 Kodeksu Pracy).

3. Przyznawanie nagród z uzasadnieniem, nie wskazującym faktycznych osiągnięć czy szczególnych zasług pracownika.

4. Przyznawanie pracownikom kilku nagród w jednym miesiącu, co zaprzecza szczególnemu charakterowi nagród.

5. Przyznawanie nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

6. Przyznanie nagród częściej niż 3 razy w roku, co jest niezgodnie z § 11 pkt 4 Regulaminu Wynagradzania obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

7. Przyznanie nagród pracownikowi, który nie świadczył pracy (urlop macierzyński), bez pisemnego uzasadnienia ich przyznania.

8. Dokonywanie zmian Regulaminu Wynagradzania bez zarządzenia zmieniającego oraz bez zapoznania pracowników z wprowadzonymi zmianami.

 

W wyżej wymienionym temacie stwierdzono następujące uchybienia:

Kierując się zasadą transparentności wydatkowania środków publicznych, wnioskującym w zakresie przyznawania pracownikom nagród, powinien być ich bezpośredni przełożony, przy czym zasadność ich przyznania powinna zostać szczegółowo określona.

Poza powyższymi nieprawidłowościami, stwierdzono również nieprawidłowości dotyczące przyznania dodatków specjalnych, a mianowicie:

1. Przekraczanie dopuszczalnego limitu wysokości tych dodatków (§ 10 pkt 3 Regulaminu Wynagradzania obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie).

2. Nadanie dodatkom specjalnym charakteru dodatków stałych do wynagrodzenia.

3. Przyznawanie dodatków specjalnych bez rzetelnego uzasadnienia.

 

 

W wyniku kontroli w temacie udzielania świadczeń pomocy społecznej członkom rodziny pracownika MOPS w Kwidzynie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przyznawanie świadczeń pomocy społecznej niezgodnie z art. 24 § 1 ust. 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego tj.: ,,Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia” (Decyzja 892/2021, 893/2021).

2. Brak dokumentacji przemawiającej za odstąpieniem od zwrotu za przyznanie świadczenia (Decyzja 892/2021, 893/2021).

3. Dokonanie przelewu przyznanej pomocy finansowej zanim decyzja stała się ostateczna i prawomocna (Decyzja 892/2021).

4. Przekazanie środków z pomocy społecznej na rachunek osoby innej niż wnioskodawca, pomimo braku pisemnej zgody wnioskodawcy (893/2021).

 

W wyżej wymienionym temacie stwierdzono następujące uchybienia:

1. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej bez wnikliwej analizy sytuacji wnioskodawcy oraz w kwotach nie mobilizujących do usamodzielnienia się wnioskodawcy.

 

W wyniku kontroli w temacie udzielania świadczeń pomocy społecznej pracownikom MOPS w Kwidzynie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

I. W 2020 roku przelano 100 zł więcej pomocy, niż wynikało z wystawionej decyzji administracyjnej (Decyzja Nr 4203/2019 z dnia 30.12.2019 r.).

2. Brak dowodów potwierdzających trudną sytuację materialną wnioskodawcy, a tym samym brak podstaw do udzielenia pomocy społecznej (Decyzje: Nr 3985/2019, Nr 4202/2019, Nr 4203/2019, Nr 1699/20).

3. Brak dowodów przemawiających za odstąpieniem od zwrotu za przyznanie świadczenia (Decyzje: Nr 3985/2019, Nr 4202/2019, Nr 4203/2019, Nr 1699/20).

 

Drugie zawiadomienie prokuratury

 

Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, że po zawiadomieniu złożonym przez Burmistrza Miasta Kwidzyna wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie oddzielne zawiadomienie złożone przez jednego z pracowników MOPS, które w swej treści zawiera podobne wątki jak w pierwszym doniesieniu. Na tym etapie trudno jest określić, jak długo prokuratura zajmować się będzie sprawą ewentualnych nieprawidłowości w instytucji samorządowej i czy zostaną postawione zarzuty określonym osobom. Już na pierwszy rzut oka nie wygląda to dobrze...

 

kasa

Oceń artykuł
Autor: kasa | Niedziela 30 maja 2021 | 000 3083
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem