Wtorek 3 sierpnia 2021 | Imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

ABSOLUTORIUM BEZ NIESPODZIANEK

Po raz drugi władze samorządowe wszystkich szczebli miały obowiązek przygotowania i przedstawienia swoim radom - rocznych raportów o stanie danej jednostki samorządu terytorialnego. Odbyło się już to na forum powiatu i w mieście Kwidzyn. Dyskusja ciekawie wypadła w radzie miasto, pomimo że posiedzenie miało charakter zdalny, który raczej nie sprzyja naturalnej debacie. W tym numerze ograniczymy się jedynie do przedstawienia stanowiska Klubu Radnych SLD w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego, a na miasto poświęcimy więcej miejsca w kolejnym wydaniu. Tym bardziej, że treść wspomnianego stanowiska nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w poczynaniach dwóch miejskich radnych Sojuszu.

 

Radni SLD zapoznali się dokładnie ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 2019 rok. Zapoznali się także ze sprawozdaniami: finansowym i o stanie mienia powiatu za 2019 rok, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz z opiniami komisji stałych, w tym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Nie zgłaszamy uwag do rzetelności rachunkowej przedstawionych sprawozdań i potwierdzamy, że wymienione dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym. Klub Radnych SLD pozytywnie ocenia większość działań Zarządu Powiatu w roku ubiegłym i popiera projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego absolutorium za 2019 rok.

Budżet powiatu jest elementem wspólnie wypracowanej i realizowanej strategii rozwoju naszej jednostki samorządu terytorialnego. Wynika także – o czym co roku przypominamy - z utrzymującej się od lat polityki władz centralnych, polegającej na przekazywaniu samorządom terytorialnym coraz to nowych zadań, za którymi nie idą niestety środki finansowe niezbędne do ich pełnej i prawidłowej realizacji.

Uważamy jednocześnie, że debata absolutoryjna jest dobrą okazją do zwrócenia uwagi na wiele istotnych spraw, które zawarliśmy w naszym samorządowym programie wyborczym. Aby wykonać ten program weszliśmy do koalicji z radnymi Powiślańskiej Koalicji Obywateli. Dlatego za niezbędne w dalszych latach VI kadencji Rady Powiatu Kwidzyńskiego uważamy:

1 Kontynuowanie starań o doprowadzenie do budowy tzw. dużej obwodnicy miasta Kwidzyna, który to projekt nasz Klub Radnych zgłosił na IV sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w dniu 2 stycznia 2019 r., a list intencyjny w tej sprawie podpisały zgodnie władze Starostwa i władze wszystkich 6 gmin, tworzących nasz powiat w dniu 19 marca 2019 r. Niestety, władze centralne nie uwzględniły tej inwestycji w najbliższym okresie.

2. Potrzebę kontynuacji modernizacji, remontów i napraw infrastruktury drogowej  w powiecie oraz wzmocnienie nadzoru inspektorskiego nad jakością tych działań. Chodzi tu zarówno o drogi powiatowe, jak i wojewódzkie, o skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na przeprowadzenie niezbędnych prac.

3. Działania na rzecz możliwie szybkiego zakończenia remontu linii kolejowej Malbork – Toruń i przywrócenia kursowania pociągów osobowych przez Kwidzyn w obydwu kierunkach.

4. Stałe monitorowanie działań wrocławskiej spółki EMC – Instytut Medyczny, od 6 lat zarządzającej kwidzyńskim szpitalem, tak by w końcu wywiązała się ona ze swoich zobowiązań. Oczekujemy na konkretne i terminowe informacje o planowanych i wykonanych pracach modernizacyjno–remontowych w szpitalu, o sytuacji kadrowej w odniesieniu do lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, pracowników administracji i obsługi. Chodzi też o poprawę wizerunku naszej lecznicy w odbiorze społecznym, o pozyskiwanie nowych specjalistów, o podnoszenie płac średniego i niższego personelu medycznego, pracowników administracji i obsługi.

5. Kontynuację już z powodzeniem rozpoczętych i wdrażanie nowych programów prozdrowotnych dla różnych środowisk społeczno–zawodowych i grup wiekowych naszych mieszkańców, a szczególnie szczepień HPV przeciw rakowi szyjki macicy, szeroko pojętej profilaktyki onkologicznej i stomatologicznej. Musimy pamiętać, że Pomorze należy do obszarów o największym w kraju zagrożeniu chorobami nowotworowymi. Musimy propagować prozdrowotny styl życia i odżywiania się. Chcemy, aby docelowo w naszych szkołach były gabinety lekarskie i stomatologiczne.

6. Realizację i doskonalenie uchwalonej przez Radę Powiatu w dniu 27 sierpnia 2018 r. „Polityki oświatowej Powiatu Kwidzyńskiego” – strategii na lata 2018 – 2023. Chcemy stabilizacji sytuacji w szkolnictwie, mimo zamieszania wywołanego wprowadzeniem przez władze centralne odgórnych i niekonsultowanych zmian strukturalnych i programowych. Wyrażamy nadzieję na pozyskanie nowych funduszy dla placówek oświatowo–wychowawczych oraz utrzymanie bardzo dobrych wyników dydaktyczno–wychowawczych, w tym najlepszych w województwie wyników matur i większości egzaminów - potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz na przyciągnięcie do naszych szkół młodzieży z powiatów sąsiednich.

7. Pomimo spadku dochodów z PIT-u, w związku z epidemią Covid-19, apelujemy o podjęcie energicznych działań na rzecz podwyższenia zarobków pracowników administracji i obsługi w urzędach i instytucjach prowadzonych przez powiat. Nadal wielu pracowników Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, domów pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowo–wychowawczych (nie będących nauczycielami) otrzymuje wynagrodzenie w granicach płacy minimalnej.

8. Przyciąganie do naszego powiatu nowych inwestorów, tworzących miejsca pracy i stwarzanie im przez władze samorządowe dobrych warunków działalności.

9. Zwiększenie nadzoru właścicielskiego nad działaniami władz Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo–Technologicznego. Wyrażamy zadowolenia, że władzom KPPT udało się stopniowo sprzedać większość gruntów pod inwestycje i liczymy na dalszą stabilizację sytuacji finansowej tej spółki oraz pomyślne zakończenie procesu sądowego z hiszpańską „Aldessą”, która kilka lat temu zeszła z placu budowy, a teraz żąda odszkodowania.

10. Zainteresowanie się władz powiatu budową tak potrzebnego międzygminnego schroniska dla zwierząt i podjęcia się koordynacji działań między samorządami gminnymi, co powinno przyczynić się do przyjęcia odpowiednich uzgodnień i powstania tej placówki.

11. Działania na rzecz dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczania zjawisk przestępczości, niedostosowania społecznego, zachowań patologicznych i destrukcyjnych, zwłaszcza wśród młodzieży. Chodzi o wsparcie i koordynację pracy służb i instytucji oraz organizacji pozarządowych działających w tej dziedzinie.

Jako radni lewicy zawsze zwracaliśmy i zwracamy uwagę na kwestie społeczne i socjalne. Naszym nadrzędnym celem była i jest poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców naszego powiatu. W tej sprawie chcemy współpracować ze wszystkimi, niezależnie od podziałów i sympatii politycznych. Mamy nadzieję, że Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego, podległe mu jednostki, służby i instytucje - dołożą wszelkich starań, aby skutecznie podjąć i zrealizować wszystkie wyżej wymienione problemy, ważne dla mieszkańców miast i wsi naszego powiatu, którzy nas wybrali i wobec których pełnimy rolę służebną.


Nasz post odnośnie niebezpiecznych przejść dotarł do prawie 7 tys. odbiorców i wykreował bardzo dużą ilość wpisów z uwagami. Dzięki nim dowiedzieliśmy się o najbardziej niebezpiecznych miejscach i z końcem wakacji przedstawimy radzie miasta raport na temat odczuć i wskazań mieszkańców. Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie we wspólną akcję. Do dzisiejszego posta załączamy zdjęcia naszych radnych, którzy ruszyli w teren we wskazane przez Państwa rejony.
Oceń artykuł
Autor: oprac. eska | Niedziela 26 lipca 2020 | 000 1494
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem