Poniedziałek 10 maja 2021 | Imieniny: Antoniego, Antonina, Izydora

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

RAPORT Z KWIDZYŃSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNEGO

Oficjalne otwarcie Parku Przemysłowo Technologicznego w Górkach, jakie miało miejsce 7 października ubiegłego roku nie stanowi o zakończeniu projektu, w ramach którego inwestycja ta uzyskała wsparcie ze środków publicznych. Głównym źródłem finansowania są środki uzyskane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 1.5.1.

 

Z samej definicji nazwy projektu „Budowa Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego z Centrum Energii Odnawialnej”, a także źródła dofinansowania wynika, że inwestycja ta powinna być w znacznym stopniu zorientowana na tworzenie innowacyjnego i rozwojowego zaplecza w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Krótko mówiąc - chodzi o zapewnienie transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne mające praktyczne zastosowanie. W praktyce polskiej gospodarki od momentu powstawania parków, jest z tym różnie. Z przeprowadzanych badań, analiz i benchmarkingu wynika, że wiele organizacji o charakterze parku technologicznego odchodzi albo w minimalnym stopniu realizuje swoją przypisaną misję.

Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny jest w początkowej fazie rozwoju swej działalności. Ogłoszono dotychczas i rozstrzygnięto trzy nabory do Centrum Energii Odnawialnej KPPT oraz Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT. Ponieważ na stronie internetowej KPPT nie podano bliższych informacji, jakie podmioty uzyskały dostępność do oferowanych usług - zwróciłem się do Zarządu KPPT o przekazanie na potrzeby publikacji prasowej informacji w sprawie:

1/ listy firm / osób, którym w wyniku rozstrzygnięcia naborów 1 – 3 skorzystały z dostępu do Centrum Energii Odnawialnej KPPT z podaniem nazwy, adresu oraz branży działalności,

2/ listy firm / osób, którym w wyniku rozstrzygnięcia naborów 1 – 3 skorzystały z dostępu do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT z podaniem nazwy i okresu korzystania.

Skierowane dodatkowe pytanie dotyczyło listy projektów realizowanych przez KPPT w okresie od roku 2011, włącznie z podaniem wysokości budżetów projektu, określenia programów / konkursów z jakich były finansowane, nazwisk osób prowadzących.

Na zadane pytania dotyczące naborów otrzymałem dość obszerne, jednak nie kompletne informacje, w których nie podano pełnej listy nazw podmiotów. Z treści przekazanej ogólnej informacji wynika, co następuje:

1. Według stanu na styczeń 2016 r., w wyniku trzech naborów przeprowadzonych przez KPPT sp. z o.o., wynajem powierzchni biurowej w Centrum Energii Odnawialnej w KPPT zakontraktowano z ośmioma podmiotami prowadzącymi działalność około biznesową dla małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast w Inkubatorze Przedsiębiorczości z sześcioma firmami. Podmioty te wykorzystały 93,3 proc. miejsc obecnie dostępnych w CEO i 47,1 proc. miejsc dostępnych w Inkubatorze Przedsiębiorczości KPPT.

2. Aktualna struktura lokatorów parku jest następująca: 40 proc. miejsc zajmują firmy branży IT, 25 proc. podmioty branży OZE, 35 proc. pozostałe firmy (oferujące m.in. usługi finansowe, prawnicze, doradcze).

W uzupełnieniu informacji przekazano zdjęcie totemu na którym, jak wynika z treści pisma, umieszczono na nim tablice z nazwami podmiotów będących lokatorami parku, za ich zgodą. Nie jest to zapewne pełna lista beneficjentów. Pojawia się przy okazji pytanie, jaką rolę pełnią tu takie podmioty jak: Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego i Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią, nie należące w istocie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W odpowiedzi na trzecie pytanie załączona została lista projektów realizowanych przez KPPT sp. z o.o. od roku 2009 do 2015 - bez podania nazwisk osób prowadzących projekty.

Nie ujawnienie pełnych danych dotyczących firm i osób związanych z KPPT jest niezrozumiałe, zwłaszcza że instytucja ta korzysta ze wsparcia finansowego ze środków publicznych. Nie jest to pierwsza praktyka ograniczenia dostępu do pełnej informacji. W październiku 2012 roku w Pulsie Kwidzyna ukazał się mój artykuł zatytułowany „Czyżby żelazna kurtyna nad Parkiem?”. Prezes Jarosław Rosiak, jako Główny Lokalny Koordynator Projektu, twierdził wówczas, że jest upoważniony jedynie do ujawniania danych o projekcie w zakresie, jaki jest ujęty w bazie KRS. W lipcu 2014 roku na zadane pytania nie chciał odpowiadać nowy generalny wykonawca – Prefabet Białe Błota.


 

WYKAZ PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ KPPT SP. Z O.O.


1. „Od lokalnej inicjatywy klastrowej do kluczowego klastra w regionie pomorskim - wsparcie dla nadwiślańskiego klastra energii odnawialnej i poszanowania energii” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.5: Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałanie 1.5.2: Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych, Całkowita wartość projektu: 414 683,20 zł, okres realizacji projektu: 2009 –2011

2. „Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z centrum energii odnawialnej”, zrealizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych, dofinansowanie w formie dotacji unijnej 28 563 931,73 zł przy całkowitym koszcie realizacji  projektu brutto 46 955 136,39 PLN. Okres realizacji: 2010- 2015.

3. „Powiślańska Akademia Przedsiębiorczości” zrealizowany w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Okres realizacji od 2010 do 2012 r. Wartość projektu 948 508,00 zł.

4. „Nadwiślańskie Obserwatorium Gospodarcze” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddz. 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Okres realizacji od 2011 do 2012. Całkowita wartość projektu 979 000,00 zł.

5. „Pomorska Akademia Energetyki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddz. 8.1.1.Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Okres realizacji projektu od 2011 do 2013 r. Wartość projektu 1 437 740,00 zł.

6. „Konkursy i zajęcia podnoszące świadomość społeczną w dziedzinie wykorzystania OZE,  efektywności energetycznej oraz możliwości oszczędzania energii w domu - część I.” Realizacja od 2011-04-06 do 2011-05-31. Koszt ogółem 8 000,00 zł.

7. „Makieta Edukacyjna - OZE w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym”. Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla woj. pomorskiego ogłoszony przez WFOŚ i GW w Gdańsku. Okres realizacji od 15.01.2011 do 15.12.2011. Koszt ogółem 40 900,00 zł.

8. „Wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych w Klastrze Kluczowym Województwa Pomorskiego - Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Pom. na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w  MŚP Działanie 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych. Okres realizacji od 2010 r. do 2013 r. Wartość projektu 1 322 366,57 zł.

9. „Regionalny Inkubator Przedsiębiorców” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Okres realizacji projektu od 2013 do 2015. Koszt ogółem 1 902 472,00 zł.

10. „Start szkolenia-meta biznes”. Program operacyjny kapitał ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Okres realizacji projektu od 2013 do 2015. Wartość projektu 1 947 940 zł.

11. „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Okres realizacji projektu od 2013 do 2015. Wartość projektu 512 734,00 zł.

12. „Aktywny młody Kwidzyn” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Okres realizacji projektu od 2013 do 2015. Wartość projektu 1 386 180 zł.

Oceń artykuł
Autor: oprac. Andrzej Baczewski | Sobota 27 lutego 2016 | 000 4166
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem