Wtorek 24 maja 2022 | Imieniny: Joanny, Marii, Zuzanny

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym warto wiedzieć

NIECHCIANE SPRAWOZDANIE

Raz do roku pojawia się w obradach kwidzyńskich rajców punkt dotyczący złożenia informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie o działalności Rady Miejskiej za poprzedni rok. Klub radnych KWW Kwidzyniacy zawsze wykorzystywał to jako okazję do przedstawienia swojego sprawozdania (w roku 2020 zrobiła to Jolanta Ważna, a w roku 2021 Marek Sidor). Tym razem Przewodniczący Mariusz Wesołowski nie wyraził na to zgody. Czyżby miało to związek z przyszłorocznymi wyborami samorządowymi i faktem, że sprawozdanie miał przedstawić radny Sebastian Kasztelan? Poniżej treść sprawozdania „Kwidzyniaków”.

 

Początek roku to czas sprawozdań i podsumowań. Pozwólcie Państwo, że wzorem roku ubiegłego, tu na forum Rady Miejskiej przedstawię mieszkańcom Kwidzyna krótkie sprawozdanie z działalności klubu radnych KWW Kwidzyniacy za rok 2021.
 

Tak jak w roku ubiegłym, rozpocznę od podsumowania ilości złożonych przez radnych interpelacji i zapytań, bo to bardzo ważne narzędzie w pracy radnego. Pragnę przypomnieć, że od początku bieżącej kadencji pozycja ustrojowa interpelacji i zapytań została znacząco wzmocniona przez ich ustawowe uregulowanie, czego niestety nie chce przyjąć do wiadomości koalicja rządząca naszym miastem, próbując marginalizować ich znaczenie, między innymi przez nie dopuszczanie możliwości pełnej prezentacji interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi przez Burmistrza na forum sesji Rady Miejskiej.
W 2021 roku ogółem złożonych zostało 163 interpelacji i zapytań radnych, z czego radni KWW Kwidzyniacy interpelowali aż w 123 przypadkach. Radni klubu Prawa i Sprawiedliwości w tym czasie złożyli 17 interpelacji i zapytań, a radni niezrzeszeni złożyli 16 interpelacji, natomiast radni Powiślańskiej Koalicji Obywateli interpelowali zaledwie w 7 przypadkach. Z przytoczonych danych wynika, że radni KWW Kwidzyniacy byli autorami ponad 75 proc. wszystkich interpelacji i zapytań złożonych w 2021 roku. Warto tu przypomnieć, że nasz klub liczy w tej kadencji pięcioro radnych, a dla porównania klub Powiślańskiej Koalicji Obywateli, którego przedstawiciele w całym ubiegłym roku złożyli zaledwie 7 interpelacji, liczy dziewięcioro radnych.
    
Zzestawienie rok 2021
Podobnie jak wyniki za 2020 rok, tak i za ubiegły rok bardzo interesująco prezentują się indywidualne wyniki radnych w zakresie złożonych interpelacji i zapytań. Jednak doskonale pamiętając jak wielkie poruszenie wśród radnych pozostałych klubów wywołała prezentacja indywidualnych wyników ich pracy… Dlatego w tym czasie i miejscu ograniczę się do przedstawienia indywidualnych wyników radnych klubu KWW Kwidzyniacy. I tak, największą ilością złożonych interpelacji i zapytań w roku 2021 może pochwalić się moja klubowa koleżanka Jolanta Ważna. 35 interpelacji i zapytań w ciągu roku - to bardzo dobry wynik. Pozwolę sobie jednak przypomnieć, że od początku bieżącej kadencji, radna Jolanta Ważna złożyła już 122 interpelacje i zapytania. Radny Marek Sidor w 2021 roku złożył 29 interpelacji i zapytań, a od początku kadencji to już 91 interpelacji i zapytań. Radny Sebastian Kasztelan w ubiegłym roku przedłożył 24 interpelacje i zapytania, a od początku kadencji to już 93 interpelacje i zapytania są jego autorstwa. Radny Franciszek Galicki w 2021 roku interpelował 18 razy, a radny Rafał Kasztelan 17 razy, co w przypadku radnego seniora daje wynik od początku kadencji na poziomie 50 interpelacji i zapytań, a w przypadku naszego najmłodszego radnego to aż 67 interpelacji i zapytań od początku kadencji. Na uwagę zasługuje fakt, że radni KWW Kwidzyniacy od początku bieżącej kadencji złożyli łącznie prawie 400 interpelacji i zapytań. To bardzo imponujący wynik!!!

 

Kończąc temat interpelacji i zapytań radnych, podkreślenia jednak wymaga fakt, że wśród radnych PKO są nadal radni, którzy od początku kadencji nie złożyli jeszcze żadnej interpelacji!!! Myślę, że mój komentarz jest tu zbędny... oceńcie to Państwo sami.
Tak jak podkreślałem wcześniej interpelacje i zapytania radnych to bardzo ważne narzędzia w codziennej pracy radnych, jak widać nie wszystkich… Pragnę zauważyć, że interpelacje i zapytania to nie jedyna aktywność radnych naszego klubu.
W ubiegłym roku mieszkańcy Kwidzyna zaskoczeni zostali nagłą zmianą modelu funkcjonowania edukacji przedszkolnej w naszym mieście. W związku z ogromnym społecznym zainteresowaniem problematyką dotyczącą edukacji przedszkolnej, radni klubu KWW Kwidzyniacy przygotowali i przedłożyli projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących edukacji przedszkolnej na terenie Kwidzyna. Przy wsparciu jednego z radnych niezrzeszonych skutecznie doprowadziliśmy do zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej poświęconej zmianom w edukacji przedszkolnej. Jasno i precyzyjnie wyrażaliśmy nasze niezmienne stanowisko w tej sprawie – zmiany tak, ale najpierw: dokonanie rzetelnej i niezależnej oceny świadczonych usług przedszkolnych, przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami w tej sprawie oraz opracowanie i wdrożenie siatki placówek przedszkolnych. Niestety, nie słuchano nas i mamy oto takie fakty - do dwóch Miejskich Przedszkoli ulokowanych w pośpiechu w Szkole Podstawowej nr 5 i 6 uczęszcza łącznie około 100 dzieci przy wysokim poziomie zatrudnienia, wynikającym ze złożonych deklaracji pracownikom Przedszkoli Niepublicznych. Jeden z Miejskich Żłobków ma swoją siedzibę w budynku wynajętym od prywatnego podmiotu na warunkach komercyjnych, a drugi żłobek został ulokowany w byłej kawiarni. Patrzeć tylko, jak któryś z nich przeniesiony zostanie do lokalu po byłym sklepie Żabka. Istny cyrk na kółkach!!!

Rok 2021 to również ciągła i nieustająca walka o przywrócenie zlikwidowanego targowiska miejskiego przy ulicy Słowackiego – popularnego Manhattanu. Wsłuchując się w głos mieszkańców i okolicznych producentów płodów rolnych - nie składamy broni, nawet mimo tego, iż pod koniec ubiegłego roku Burmistrz Miasta poinformował radnych, że na Manhattanie zamiast przywrócenia oczekiwanej funkcji handlowej powstanie planetarium... Propozycja ta została nazwana przez mieszkańców „pomysłem z kosmosu” i wzbudziła ogromne kontrowersje.

Podsumowując rok 2021 nie można zapomnieć o sytuacji, która wydarzyła się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie, który jest jednostką organizacyjną podległą Radzie Miejskiej. Porażająca skala nieprawidłowości oraz braku nadzoru nie pozwalała przejść nam obok tej sprawy obojętnie. W tym miejscu wypada przypomnieć, że to radni klubu KWW Kwidzyniacy jako pierwsi złożyli wniosek o przeprowadzenie kontroli przez komisję rewizyjną w kwidzyńskim MOPS-ie. Niestety, na początku ta propozycja nie uzyskała aprobaty radnych z rządzącej miastem Powiślańskiej Koalicji Obywateli i potrzeba było czasu, żeby radni PKO dojrzeli do tej decyzji. Aktywnie uczestniczyliśmy w pracach komisji rewizyjnej i zespołu kontrolującego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Sprawa jest rozwojowa i jesteśmy przekonani, że rok 2022 będzie kontynuacją działań kontrolnych i naprawczych.

W 2021 roku w wyniku skutecznego wniosku radnych klubu KWW Kwidzyniacy rozpoczęła wreszcie swoje prace podkomisja ds. transportu, której zadaniem jest opracowanie koncepcji rozwoju dostępności komunikacyjnej Kwidzyna. Dla przypomnienia tylko powiem, że  podkomisja ta została powołana w październiku 2019 roku i pomimo apeli oraz próśb radnych KWW Kwidzyniacy jej przewodniczący (z klubu PKO) przez półtora roku nie zwoływał posiedzeń. Czemu to miało służyć? Nie wiemy, na pewno nie rozwojowi dostępności komunikacyjnej Kwidzyna. Takie postępowanie uznaliśmy za niedopuszczalne i za skrajnie nieodpowiedzialne. Korzystając z przysługujących nam uprawnień wystąpiliśmy z oficjalnym wnioskiem do Rady Miejskiej o zwołanie posiedzenia podkomisji, co też się stało. Zupełnie inną kwestią jest sposób pracy tej podkomisji i współpracy na linii komisja - Burmistrz Miasta, ale to już przy innej okazji.

Nasza klubowa koleżanka radna Jolanta Ważna przygotowała i przedłożyła projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie potępienia wulgarnego języka i aroganckiego zachowania w przestrzeni publicznej. Było to następstwem skandalicznego zachowania do jakiego doszło podczas posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu z udziałem pracownika Urzędu Miejskiego. Wypowiedziane słowa przez urzędnika podległego Burmistrzowi Miasta odnosiły się do dyskusji dotyczącej współpracy z miastami partnerskimi i spowodowane były merytorycznymi uwagami radnej. Nigdy nie będzie naszego przyzwolenia na aroganckie zachowanie urągające kulturze osobistej. Uważamy, że osoba sprawująca kierownicze stanowisko, reprezentująca na zewnątrz Burmistrza Miasta Kwidzyna powinna być wzorem zachowania, a służba publiczna, którą wykonuje – zobowiązuje ją do zachowania szczególnej kultury języka w przestrzeni publicznej. Podkreślenia wymaga fakt, że Rada Miejska jednogłośnie potępiła używanie wulgaryzmów oraz aroganckie zachowania w przestrzeni publicznej.

W 2021 roku radni KWW Kwidzyniacy uczestniczyli w wielu akcjach i przedsięwzięciach, których nie sposób tu wymienić. Pozwólcie Państwo, że przybliżę tylko jedną akcję społeczną, którą udało się z powodzeniem wprowadzić na nasze lokalne „podwórko”. Nasz najmłodszy radny - Rafał Kasztelan, jako szczęśliwy ojciec małej Hani skutecznie doprowadził do uruchomienia na terenie miasta wspaniałej akcji „Jedno dziecko - jedno drzewo”, której głównym przesłaniem jest wspólne sadzenie drzew przez rodziców-dziadków narodzonych dzieci, a następnie wspólne doglądanie zasadzonych drzew. Jednak muszę przypomnieć, że początki tej akcji w Kwidzynie nie wyglądały obiecująco - zgłoszony przez naszego radnego pomysł nie od razu spotkał się z odpowiednim zainteresowaniem ze strony władz miasta. Potrzebna była interwencja Rafała w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, co nadało sprawie właściwy bieg. I tak szczęśliwie pierwszą edycję tej akcji mamy już za sobą. Odbyła się ona jesienią ubiegłego roku na terenach rekreacyjnych „Nad Liwą” przy współorganizacji Nadleśnictwa Kwidzyn i Urzędu Miejskiego i przy bardzo dużym społecznym zainteresowaniu. W roku 2022 planowane są dwie kolejne (wiosenna i jesienna) edycje akcji „Jedno dziecko-jedno drzewo”, co nas bardzo cieszy.

Podsumowując, radni KWW Kwidzyniacy stanowią niezwykle konstruktywną opozycją i aktywnie uczestniczą w merytorycznych dyskusjach, zarówno podczas posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej – wierząc, że nasze dobre pomysły uzyskają poparcie opornej większości. Jako przykład można tu podać między innymi dyskusję nad polityką mieszkaniową, polityką oświatową, czy zmianami w komunikacji miejskiej, Kwidzyńskim Budżecie Obywatelskim, ale także np. propozycję rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie i zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej jednostki, czy propozycje dotyczące jakże wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji i tu przykładem niech posłuży remont stadionu, w tym bieżni, czy chociażby sprawa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4.

Oceń artykuł
Autor: oprac. eska | Poniedziałek 21 marca 2022 | 001 2081
oli
02-04-2022, 15:46
IP: 89.229.211.93
Jasno z tego wynika, że w kwidzyńskiej Radzie Miejskiej jedynie "Kwidzyniacy" rzetelnie reprezentują swych wyborców. Pozostali to tłuste koty.
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2022 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem