Środa 23 września 2020 | Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Rejestracja Zaloguj się
WŁOSKA ROBOTA
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

FINANSOWA ZAPAŚĆ – MEGA CIĘCIA

Podczas grudniowej sesji radni uchwalili budżet na rok 2020, ale niestety zawarte w nim kwoty szybko przejdą do historii. Jednak zanim o tym, to z kronikarskiego obowiązku należy przypomnieć jak wyglądał budżet otwarcia, ponieważ na samym starcie okazał się historyczny. Po raz pierwszy planowane wydatki przekroczyły barierę 200 mln złotych.


Za przyjęciem dokumentu głosowało 11 radnych Powiślańskiej Koalicji Obywateli i SLD, przeciw 10 samorządowców opozycji (Kwidzyniacy i PiS). W porównaniu do roku 2019 założono wzrost  dochodów z 178 mln 427 tys. zł do 198 mln 115 tys. zł. Podobnie z kwotami uzyskanymi z podatków i opłat z 87 mln 833 tys. zł do poziomu 93 mln 735 tys. zł a wśród nich podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych to ponad 39 mln zł.

Szef klubu KWW Kwidzyniacy – Marek Sidor zwrócił m.in. uwagę, że budżet miasta Kwidzyn zalicza się do kategorii bogatych samorządów.

- Jest to niepodważalna wartość i jednoznacznie wskazuje, że nasz samorząd nie musi się zbytnio martwić o źródło dochodów. Problemem za to pozostaje jak wydatkujemy nasze wspólne pieniądze. A to powinno najbardziej wpływać na ocenę przedstawionego do akceptacji dokumentu – mówił radny opozycji. - Po raz pierwszy przekroczymy barierę 200 mln budżetu miasta. Z tego powodu powinniśmy się cieszyć, ale niestety poziom inwestycji nie jest adekwatny do możliwości naszego budżetu.   

Obecny rok stoi pod znakiem ogromnego zastoju w inwestycjach miejskich. Część wcześniej planowanych zadań inwestycyjnych ewidentnie utknęła w poczekalni. Dla przykładu „Budowa parku aktywności ruchowej Skateplaza” (8 700 000 zł) i „Przebudowa ul. Braterstwa Narodów” (2 800 000 zł), których okres realizacji ma się zakończyć dopiero w roku 2024 (?!).

 

Korekta pogarsza wskaźniki

Jeszcze na sesji grudniowej dobre samopoczucie nie opuszczało rządzących naszym miastem, pomimo przegrania pierwszej sprawy z niepublicznymi przedszkolami (w połowie 2019 roku) i braku osiągnięcia porozumienia z ich właścicielami. Jednak to co się działo w ostatnich dniach ubiegłego roku wymusiło poczynienie drastycznych zmian w najważniejszym dokumencie finansowym miasta. Powodem stały się kolejne rozstrzygnięcia sądowe na niekorzyść kwidzyńskiego samorządu.

Najpierw dowiedzieliśmy się, że miejska kasa została uszczuplona o 1 mln 382 tys. zł. Burmistrz (w trybie pilnym) uruchomił na ten cel rezerwy budżetowe a brakujące jeszcze środki uzupełnił m.in. z puli planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli. To było jednak preludium, bo najnowsza propozycja korekty budżetu całkowicie burzy sielski obraz budowany całymi latami przez kwidzyńskich samorządowców. Burmistrz przedłożył radzie miasta projekt uchwały zmieniającej nowo przyjęty budżet i poczynił w nim ogromne cięcia a dodatkowo zaproponował zaciągnięcie dużego kredytu.

W przedłożonym radnym dokumencie czytamy: „W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku, zwiększa się o kwotę 17 827 860 zł planowane wydatki na wypłatę dotacji za lata 2008–2010 i 2012–2015 oraz związane z tym odsetki w wysokości 6 389 300 zł dla niepublicznych przedszkoli".

Postanowiono zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości do 13 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego na 2020 r. deficytu budżetu w kwocie 7 732 720 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 5 267 280 zł. W planie finansowym wydatków dokonano ich zwiększenia o kwotę 19 173 962 zł, który po zmianie wynosić ma 220 097 278  zł. W poszczególnych pozycjach zmiany przedstawiają się następująco:

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejsza się o 718 000 zł planowane wydatki bieżące na utrzymanie dróg publicznych i wewnętrznych, w tym 600 000 zł na remonty.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 160 000 zł zmniejsza się planowane wydatki w rozdz. 70005, w tym 100 000 zł na odszkodowania wypłacane za przejęte z mocy prawa grunty oraz 60 000 zł na planowane wcześniej rozbiórki budynków. W planie Zakładu ds. Infrastruktury Miejskiej zmniejsza się planowane wydatki na remonty budynków komunalnych o 350 000 zł oraz o kwotę 22 300 zł planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zmniejsza się wydatki na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 36 000 zł oraz na podziały geodezyjne o 15 000 zł. O kwotę  12 750 zł zmniejsza się planowane wydatki Zakładu ds. Infrastruktury Miejskiej –wynagrodzenia pracowników cmentarza komunalnego i targowisk.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększa się o kwotę 795 000 zł planowane wydatki na koszty sądowe związane z wyrokiem sądowym, dotyczącym niepublicznych przedszkoli, zmniejszając  jednocześnie wydatki bieżące Urzędu Miejskiego o kwotę 375 400 zł, w tym na wynagrodzenia 315 400 zł. Na wydatki związane z promocją miasta zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 227 800 zł. Zmniejsza się o 22 000 zł planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników Centrum Administracji Szkół.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się o 24 000 zł planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększa się o kwotę 285 000 zł planowane wydatki na obsługę długu, w związku z planowanym kredytem na finansowanie deficytu budżetu. W związku ze zwolnieniem poręczenia udzielonego przez Miasto spółce TBS (zamiana na poręczenie na majątku spółki) zmniejsza się planowane na ten cel wydatki o kwotę 1 425 000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku, zwiększa się o kwotę 17 827 860 zł planowane wydatki na wypłatę dotacji za lata 2008–2010 i 2012–2015 oraz związane z tym odsetki w wysokości 6 389 300 zł dla niepublicznych przedszkoli. Zmniejsza się o kwotę 236 000 zł planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników publicznych szkół podstawowych, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 44 000 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 41 000 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 5 – 47 000 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 6 – 63 000 zł,

- Szkoła Podstawowa z oddz. MS – 41 000 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki na remonty budynków szkół o 200 000 zł oraz o kwotę 55 000 zł planowane wydatki na organizację konferencji oświatowych i badanie osiągnięć szkolnych uczniów szkół podstawowych. O kwotę 40 000 zł  zmniejsza  się  planowane  wydatki  na  dotacje  dla stowarzyszeń.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejsza się wydatki o kwotę 70 000 zł, która planowana była na profilaktyczne programy zdrowotne.

Dz. 852 Pomoc społeczna

O kwotę 20 748 zł zmniejsza się planowane wydatki na wypłatę zasiłków celowych. Zmniejsza się o 72 200 zł planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się o 30 000 zł planowane wydatki na dotacje dla stowarzyszeń oraz o 10 000 zł wydatki na organizację kolonii letnich.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 1 231 000 zł. O 7 000 zł zmniejsza się wydatki na remonty i oczyszczanie rowów. Zwiększa się o 154 000 zł planowane wydatki na usługę zagospodarowania odpadów, zmniejszając jednocześnie o 100 000 zł planowane wydatki na zakup pojemników. Wydatki na utrzymanie zieleni w mieście zmniejsza się o 915 000 zł. O kwotę 50 000 zł zmniejsza się wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego. Zmniejsza się o 190 000 zł wydatki na zakup, remonty i konserwację elementów małej architektury. Wydatki na dotacje dla stowarzyszeń zmniejsza się o kwotę 60 000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 60 000 zł zmniejsza się plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania miasta. Na dotację podmiotową Kwidzyńskiego Centrum Kultury zmniejsza się wydatki o 70 000 zł. O 50 000 zł zmniejsza się planowane wydatki na remonty obiektów zabytkowych.

Dz. 926 Kultura fizyczna

O kwotę 200 000 zł zmniejsza się plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania miasta. W planie wydatków KCSiR dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 365 000 zł, z tego 35 000 zł na wynagrodzenia. Na wypłaty nagród w dziedzinie sportu zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 25 000 zł.

Oceń artykuł
Autor: oprac. kasa | Poniedziałek 27 stycznia 2020 | 000 1808
MAM KWIDZYNIACY PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2020 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem