Piątek 31 października 2014 | Imieniny: Alfonsa, Urbana, Krzysztofa
7°C WIATR:
4ms
06:42 16:12

Rejestracja Zaloguj się
Puls Kwidzyna Forum
POGODA
WIRTUALNA WYCIECZKA PO KWIDZYNIE - panoramiczne zdj?cia - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Wolny rynek

PRODUKCJA KRAKOWSKIEJ SUCHEJ U

W ostatni? niedziel? maja kwidzy??ski Zak??ad Przetwórstwa Mi?snego „Zieli??scy” zaprezentowa?? si? w programie rozrywkowo-naukowym „Polak potrafi”. Mi??o??nicy telewizyjnego show i smacznego jedzenia mieli okazj? dok??adnie przyjrze? si? procesowi produkcji kie??basy suchej krakowskiej, która dost?pna jest w wielu sklepach spo??ywczych i mi?snych w naszym mie??cie.

 

Ze wzgl?du na polskie warunki klimatyczne wi?kszo??? wyrobów mi?snych musi by? poddana obróbce poprzez w?dzenie. W sklepach mo??na znale??? produkty ró??nej jako??ci. W zale??no??ci od sk??adu surowcowego produkuje si? wyroby trwa??e, pó??trwa??e i nietrwa??e. Przyk??adem surowca trwa??ego jest kie??basa krakowska sucha.

Ekipa programu „Polak Potrafi” uda??a si? do firmy „Zieli??scy”, gdzie od pokole?? w tradycyjny sposób produkowana jest kie??basa sucha krakowska. Ca??y proces rozpoczyna si? od przyj?cia surowca. Ka??dy transport odbywa si? przy wykorzystaniu samochodów–ch??odziarek, dzi?ki czemu utrzymywana jest odpowiednia temperatura. Przy roz??adunku pracownik sprawdza jako??? mi?sa oraz jego znaki weterynaryjne. Ka??da partia surowca musi by? przebadana i skontrolowana przez lekarza weterynarii. Po zwa??eniu produktu zamieszcza si? etykiet?, na której widnieje data i numer partii aktualnej dostawy. Wszystkie dane s? na bie???co wprowadzane do systemu komputerowego, który monitoruje ca??y proces wytwórczy. Je??eli zamówienie si? zgadza, mi?so na specjalnych hakach transportowane jest do magazynu ch??odni.

- Kie??bas? krakowsk? such? wytwarzamy wed??ug tradycyjnej receptury. Produkowana jest z wysokiej jako??ci surowców, które s? dok??adnie sprawdzane i klasyfikowane - powiedzia?? Dariusz Szyma??ski, kierownik do spraw produkcji.

Kolejnym etapem jest rozbiór mi?sa. Pracownik odcina maszynowo skór? od szynki w??a??ciwej, czyli przeprowadza proces skórowania. Nast?pnie, szynka w??a??ciwa trafia podajnikiem ta??mowym na stanowisko trybowania, gdzie mi?so oddzielane jest od ko??ci. Ca??y proces odbywa si? r?cznie przy u??yciu bardzo ostrego no??a - trybownika, dlatego pracownicy wyposa??eni s? w metalowe r?kawiczki ochronne. Oddzielone ko??ci trafiaj? do utylizacji. Wówczas szynki s? klasyfikowane, czyli dzielone ze wzgl?dów jako??ciowych. Wyodr?bnione s? cztery klasy - pierwsza oznacza mi?so bezt??uszczowe i bez??ci?gniste. W??a??nie takie wykorzystuje si? do produkcji kie??basy suchej krakowskiej. Nast?pnie trafia ono do metalowego pojemnika, w którym (po wcze??niejszym zwa??eniu) jest przewo??ona do magazynu mi?s peklowanych. Po ka??dym etapie produkcji partii mi?sa nadawany jest oddzielny numer. Cymbel z towarem trafia do automatycznego podajnika, który miesza je w miesza??ce. W jej wn?trzu mi?so wieprzowe klasy pierwszej jest ???czone z wcze??niej przygotowan? sol? pekluj?c?. Ca??y proces trwa nie wi?cej ni?? 2 minuty. Wymieszane mi?so trafia z powrotem do pojemnika, w którym le??akuje w ch??odni przez okres 4 dni. Przed kolejnym etapem produkcji pracownik przygotowuje przyprawy do farszu. Naturalne aromaty s? mielone i odmierzane wed??ug tradycyjnej receptury. Ich dok??adny sk??ad od trzech pokole?? pozostaje tajemnic? firmy. Peklowane mi?so po kilkudniowym okresie le??akowania jest rozdrabniane. Gdy ju?? otrzymamy odpowiedni? wielko???, trafia ono z powrotem do miesza??ki. Podczas mieszania dodawana jest wcze??niej przygotowana kompozycja przypraw, która tworzy farsz kie??basy krakowskiej suchej. Czas na „nadziewank?” – specjalna maszyna odmierza osobne porcje i nadziewa os??onki bia??kowe, które utrzymuj? farsz. Ka??da sztuka jest obustronnie klipsowana (zamykana). Nast?pnie pracownik zawiesza przygotowane kie??basy na kije i zostawia je na wózku w?dzarniczym. Na ka??dym z trzech poziomów zamieszczonych jest dziewi?? rz?dów po dziesi?? sztuk wyrobów. W sumie daje nam to 270 kie??bas na jednym wózku. Pó??niej s? one kolejny raz wa??one i przewo??one do w?dzarni. Proces odbywa si? w tradycyjnych komorach w?dzarniczych, które zgodnie z danymi zwyczajami opalane s? drewnem. Trwa to kilka godzin. Uw?dzony wyrób trafia do dojrzewalni, czyli miejsca, gdzie nast?puje osuszenie kie??basy – zwykle przez oko??o 4 dni. To wystarcza, aby osi?gn?? wymagan? konsystencj?. Ten proces jest bardzo wa??ny przy uzyskiwaniu walorów smakowych i zapachowych.

- Kierujemy si? smakiem i dba??o??ci? o klienta, dlatego u??ywamy naturalnych przypraw. W?dzimy tak, jak dawnej - od ponad 40 lat. Metody stosowane do naszych swojskich produktów oparte s? na recepturach mojego taty, który za??o??y?? firm?. Nasze motto brzmi: „Niezmiennie ze smakiem od pokole??” - mówi?? Wojciech Zieli??ski, prezes Zak??adu Przetwórstwa Mi?snego „Zieli??scy” .

Zanim kie??basa trafi na sklepowe pó??ki musi zosta? dok??adnie skontrolowana. Kierownik produkcji odpowiada za jako??? wyrobów, dlatego sprawdza smak, kolor oraz struktur? suchej krakowskiej. Na tym etapie bardzo wa??na jest wieloletnie do??wiadczenie. Po zaakceptowaniu nadchodzi czas na etykietowanie. Pracownik r?cznie przykleja etykiety z nazw?, sk??adem oraz terminem przydatno??ci do spo??ycia. Kie??basa jest pakowana zgodnie z zamówieniem, a nast?pnie transportowana do odbiorców.

Teraz widzowie programu i nasi czytelnicy mog? uda? si? do sklepów po kie??bas? krakowsk? such? i delektowa? si? jej niezwyk??ym smakiem.

Oceń artykuł
Autor: oprac. Anita Przepi??rka | Wtorek 7 czerwca 2011 | 000 2304
FLP KWIDZYNIACY Studio SiedemNowa Drukarnia Internetowa SIEDEM Online- ZBACZ JAKIE NISKIE CENY!!!
Prawa autorskie 2010 - 2014 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem