Środa 12 sierpnia 2020 | Imieniny: Klary, Lecha, Hilarii

Rejestracja Zaloguj się
WŁOSKA ROBOTA
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

JAK WYSOKIE DIETY OTRZYMUJĄ RADNI KWIDZYNA?

W programie ostatniej sesji rady miasta przyjęto większością 11:10 głosów uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet, zasad ich przyznawania oraz zwrotów kosztów podróży służbowych. Pomimo, że treść nowej regulacji nie wprowadzała żadnych istotnych zmian, to opozycja była niezadowolona, iż nie wykorzystano tego momentu do modyfikacji funkcjonującego dotychczas systemu.

 

Treść uchwały publikujemy poniżej, ale dla jasności przekazu podajemy, że podstawa naliczenia diety to 75 proc. półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, czyli dokładnie 2013,10 zł (1789,42 zł x 1,5 x 75%). Daje to następujące kwoty dla poszczególnych grup radnych:

1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie – 1912,44 zł

2) Wiceprzewodniczący – 1610,48 zł

3) Przewodniczący stałych i doraźnych komisji – 1308,51 zł

4) Wiceprzewodniczących stałych i doraźnych komisji – 1006,55 zł

5) Pozostali radni – 905,89 zł

Z powyższego zestawienia widać dużą rozpiętość w wysokości diet dla poszczególnych grup radnych. Między wiceprzewodniczącym rady a „zwykłym” radnym jest to różnica 704,59 zł miesięcznie (przez całą kadencję wiceprzewodniczący otrzyma o ponad 42 tys. zł więcej diety od niefunkcyjnych radnych). Na tę dysproporcję zwrócili uwagę radni KWW Kwidzyniacy w trakcie prac nad projektem uchwały i zaproponowali w ramach tego samego budżetu spłaszczenie poziomu wysokości diet. Takie rozwiązanie nie znalazło poparcia wśród radnych koalicji. Pomimo tego Sebastian Kasztelan (KWW Kwidzyniacy) ponownie zwrócił na to uwagę podczas wrześniowej sesji, ale rządzący też nie byli skłonni poczynić tej korekty.

Przypominamy, że wszystkie funkcyjne stanowiska w radzie obsadzone są przez przedstawicieli koalicji i żadne nie przypadło opozycyjnemu radnemu (wyjątkiem jest tu status wiceprzewodniczących komisji rewizyjnej). Stąd opozycja uznaje takie traktowanie za niezmiernie krzywdzące i powołuje się na przykład innych samorządów, gdzie nie występuje taka mocna marginalizacja konkurencji politycznej.

W trakcie prac nad projektem radni KWW Kwidzyniacy dopominali się również o sformalizowanie systemu usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach. Proponowali przy tak zaplanowanej liberalnej procedurze - czynienie adnotacji końcowej w poszczególnych protokołach. Wskazywali na powtarzające się opuszczanie posiedzeń przez niektórych radnych jeszcze przed wyczerpaniem porządku obrad.

- Gdy radni opozycji w grudniu ub.r., po przerwaniu posiedzenia pierwszej sesji przez seniora, opuścili w dobrej wierze salę obrad, to przewodniczący rady zdecydował o niewypłaceniu nam wszystkim diet za ten cały okres. Szkoda, że w innych przypadkach nie był aż tak stanowczy – powiedział nam Sebastian Kasztelan.


Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet, zasad ich przyznawania oraz zwrotów kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Kwidzynie.

§ 1.

1. W związku z wykonywaniem funkcji  radnym Rady Miejskiej w Kwidzynie przysługują diety na zasadach ustalonych w ust. 2 i 3.

2. Podstawą naliczenia diety, zwaną dalej „podstawą naliczenia”, jest 75 % półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

3. Ustala się miesięczną dietę dla:

1) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie - w wysokości 95 % podstawy naliczenia;

2) Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie - w wysokości 80 % podstawy naliczenia;

3) Przewodniczących stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie - w wysokości 65 % podstawy naliczenia;

4) Wiceprzewodniczących stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie - w wysokości 50 % podstawy naliczenia;

5) pozostałych radnych - w wysokości 45 % podstawy naliczenia.

§ 2.

1. Radnemu przysługuje w danym miesiącu dieta w wymiarze 100 %, jeżeli uczestniczył we wszystkich posiedzeniach sesji oraz w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie.  

2. Należna za dany miesiąc dieta ulega obniżeniu proporcjonalnie do ilości nieusprawiedliwionych nieobecności radnego w posiedzeniach, o których mowa w ust. 1, w stosunku do ilości zorganizowanych w danym miesiącu posiedzeń, w których radny miał obowiązek uczestniczyć.

3. Dieta nie przysługuje, jeżeli w danym miesiącu nie odbywały się obrady sesji i posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie.

4. W pierwszym i ostatnim miesiącu kadencji, jak również w przypadku objęcia mandatu radnego w trakcie trwania kadencji, dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pełnienia funkcji radnego.

5. Radnemu przysługuje tylko jedna dieta niezależnie od ilości pełnionych funkcji. W przypadku objęcia lub zmiany pełnionej funkcji przez radnego w trakcie trwania kadencji, dieta przysługuje w wysokości określonej jak w ust. 4.

6. Dieta jest wypłacana w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który dieta jest należna.

§ 3.

1. Radni potwierdzają swoją obecność podczas obrad sesji i posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie podpisem na liście obecności.

2. Przez obecność radnego, o której mowa w ust.1, rozumie się uczestnictwo w całym przebiegu obrad lub posiedzenia - zgodnie z przyjętym porządkiem.

3. Najpóźniej w dniu następnym po dniu, w którym odbywały się obrady sesji lub posiedzenia komisji, radni winni usprawiedliwić ustnie lub pisemnie swoją nieobecność przewodniczącemu obrad.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przewodniczący obrad może zwolnić radnego z obowiązku uczestniczenia w części obrad sesji lub posiedzenia komisji.

§ 4.

1. Radnym, którzy na polecenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie wykonują poza granicami Miasta Kwidzyna zadania mające bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. W przypadku odbywania podróży służbowej  pojazdem  niebędącym własnością Miasta Kwidzyna radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002  r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oceń artykuł
Autor: kasa | Czwartek 17 października 2019 | 000 1663
MAM KWIDZYNIACY PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2020 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem