Sobota 20 lipca 2019 | Imieniny: Czesława, Hieronima, Eliasza

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

TEORETYCZNIE WAŻNY DOKUMENT

Słabym zainteresowaniem cieszyła się debata na temat „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu kwidzyńskiego do roku 2026”. Powiatowi samorządowcy zapewne chcieli się pochwalić obszernym dokumentem, lecz nie wypadło to zbyt okazale. Większość wymienionych w trakcie debaty zasług w istocie rzeczy powinno być przypisanych poszczególnym gminom a nie dla drugiego szczebla administracji samorządowej (?!). Poprosiliśmy o komentarz uczestniczkę debaty - dr Katarzynę Strzała-Osuch, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

 

Na zaproszenie Starosty Kwidzyńskiego (reprezentując Powiślańską Szkołę Wyższą) wzięłam udział w debacie na temat „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu kwidzyńskiego do roku 2026”. Dokument, liczący sobie 144 strony został przeze mnie należycie przeczytany, zanalizowany a wnioski wysunięto. Niestety, w żaden sposób nie są to wnioski pozytywne. To co dla nas, jako Powiślańskiej Szkoły Wyższej, nomen omen jedynej szkoły wyższej w powiecie, a nawet, w zakresie kształcenia kadr medycznych jedynej na przestrzeni okolicznych powiatów, najważniejsze to… brak Uczelni w strategii. Nadmienię, iż nasza Uczelnia, ceniona jakby nie było przede wszystkim, ale nie tylko, jako Uczelnia kształcąca na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne (gdzie, jak wiadomo, mamy na rynku potężne braki kadrowe) ma swoje miejsce w strategii całego województwa pomorskiego. A tu… nic.

Niepojętym działaniem jest pomijanie w planowaniu rozwoju podmiotu, który „dostarcza” do Kwidzyna, czyli też do powiatu ponad 600 studentów trzy razy w miesiącu, stymulując tym samym procesy chociażby nabywcze w rejonie. Podczas dyskusji starałam się, w sposób merytorycznie poprawny, wskazać na uchybienia czysto elementarne przy konstruowaniu tejże strategii, a nawet zobowiązałam się do przekazania pełnej analizy, co oczywiście uczynię (przyp. red. - pełna treść poniżej). Postaram się także informować, jakie i czy w ogóle jakiekolwiek sugestie zostały uwzględnione w dokumencie, który dla rozwoju powiatu kwidzyńskiego, a więc i dla jego mieszkańców powinien mieć znaczenie, bądź co bądź strategiczne.  


 

ANALIZA DOKUMENTU

„Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu kwidzyńskiego” (podobno do 2026 r., choć w tekście nie zostało to ujęte).  

 

Wnioski z zakresu metodyki tworzenia strategii:

* Brak ram czasowych dla dokumentu, proponowanych działań oraz procedury wdrażania.

* Nieprawidłowe ukazanie danych statystycznych:

- brak odniesień długofalowych, które w momencie tworzenia strategii z okresem tzw. zapadalności na 2026 rok jest błędem fundamentalnym;

- koncentracja ukazania „tendencji” w oparciu o np. rok 2015 i 2016, co ponownie jest elementarnym błędem w zakresie interpretacji danych statystycznych; (przekazano w czasie dyskusji, iż Starostwo bazuje na danych „jakie ma”, otóż przypomnę, iż wiarygodne dane statystyczne mamy w Polsce od 1996 roku; wyłącznie dane statystyczne sprzed 1996 roku są, z powodu niedostosowania do standardów europejskich, nieporównywalne).  

Użycie w/w danych w takiej konfiguracji oraz na ich podstawie wysuwanie jakichkolwiek wniosków jest błędne w rozumieniu podstaw statystyki czy ekonomii.

- brak ram czasowych dla przytoczonych prognoz, np. dot. przyrostu naturalnego;

- brak odniesień do zmian w zakresie funkcjonowania państwa przy ukazywaniu zmian w zakresie m.in. pomocy społecznej (brak jakiejkolwiek analizy choćby wpływu 500+ na stan ubóstwa czy rynku pracy, co jest rażącym wręcz niedopatrzeniem);

- brak jakiegokolwiek odniesienia w obszarze danych zastanych w całości dokumentu do roku 2017 (dane są dostępne) co ponownie budzi zastrzeżenia, patrząc na ramy czasowe wdrażania dokumentu;

- prognozowanie przyszłości (np. str. 30 – frekwencja w Muzeum w Kwidzynie) – bez wskazania metodyki obliczeń budzi poważne zastrzeżenia co do prawidłowości ukazanych danych (proszę wybaczyć sarkazm, ale jest to bardziej wróżenie z fusów niż rzeczywista nauka, na bazie której można prognozować cokolwiek, w tym w odniesieniu liczbowym);

- odniesienia np. do 2011 roku (str. 87) w kontekście roku bieżącego, ale przede wszystkim do okresu realizacji strategii (2026 rok) to już rażąca niepoprawność merytoryczna;  

* Brak odpowiednio dobranych wskaźników np. przy ukazywaniu „aktywności społecznej” – przedstawiony wskaźnik liczby stowarzyszeń/fundacji na 1000 mieszkańców przy braku analizy liczebności, ale także działalności tychże podmiotów budzi zastrzeżenia nadinterpretacji w kontekście wnioskowania;

* Brak doboru wskaźników docelowych dla wdrożenia strategii; ukazanie wskaźników bazowych dla działań bez ukazania wskaźników docelowych jest elementarnym błędem w kontekście twierdzeń o tworzeniu / wdrażaniu czy monitorowaniu strategii (przypomnę wskaźników bazowych się nie monitoruje!, gdyż są to dane zastane bez konieczności sprawdzania czy rzeczywiście wystąpiły (zakładamy, iż dane zostały przedstawione na podstawie zaistniałych faktów więc ich monitoring (ex post???) nie jest ani potrzebny ani konieczny (i tu ponownie proszę wybaczyć sarkazm – czy monitorujemy fakt powstania powiatu? Nie to po prostu miało miejsce.). Monitorować zaś należy osiąganie wskaźników docelowych, nawet nie działań tylko ich liczbowych interpretacji.

* Wnioskowanie (np. str. 42 – negatywnie należy ocenić przede wszystkim nierównomierne rozłożenie bazy gastronomicznej – ale dlaczego???) przedstawione jest bez zaplecza metodologicznego, co budzi sprzeciw natury naukowej. Zwykliśmy mawiać, iż rynek rządzi się swoimi prawami, skąd zatem takie wnioski? Ponownie są to fakty, należałby się może zastanowić nad przyczynowością takiego stanu rzeczy, jak również na podstawie badań środowiskowych (środowisko gastronomii) zidentyfikować przyczyny braku obiektów gastronomicznych w innych miejscach w powiecie.  

 

Braki merytoryczne (na podstawie posiadanej wiedzy oraz 20-letniej działalności na terenie powiatu):

- Str. 45 brak uznania zaistnienia faktu jakim jest Akademicki Klub Sportowy przy PSW;

- Str. 47 brak zauważenia istnienia imprezy (realizowanej od ponad 15 lat) College Cup w zakresie piłki nożnej oraz piłki ręcznej o puchar Rektora PSW;

- Str. 76 brak uznania działalności uczelni w zakresie edukacji zdrowotnej np. na polu mukowiscydozy / cukrzycy, w tym wielokrotnie w ciągu roku realizowanych badań z zakresu pomiaru cukru / BMI; brak wskazania działalności szpitala w Prabutach w tym zakresie;

- Str. 103 (mocne strony) brak uznania i uwzględnienia możliwości jakie daje budowa Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych przy PSW (dodam, iż żaden z porównywanych powiatów nie ma takiego, nowoczesnego, służącego nauce z zakresu ochrony zdrowia tworu);

- Str. 103 brak w ogóle uznania możliwości jakie daje obecność szkoły wyższej w powiecie;

- Str. 103 brak uznania możliwości rozwojowych jakie daje napływ ponad 600 studentów do powiatu (3 x w miesiącu) w kontekście zarówno rozwoju gastronomii, hotelarstwa i innych…

- Str. 103 brak zauważania możliwości jakie daje bardzo rozwinięta współpraca międzynarodowa uczelni (ponad 40 państw, ponad 100 umów nie uśpionych, lecz aktywnych i realizowanych);

- Str. 105 „otwartość mieszkańców na współpracę międzynarodową” a skąd taki wniosek? Nie zauważyłam wielu imprez międzynarodowych w powiecie, a jeśli są to ich liczba nie powala niestety;

- Str. 106 „koncentracja uciążliwego przemysłu w Kwidzynie” – to mocna strona?

- Str. 108 „większy dostęp do europejskiego systemu edukacji” – ale gdzie? W powiecie kwidzyńskim?;

- Str. 112 zapis „lokalna szkoła wyższa” …. cóż budzi móż niesmak, nie podano nawet nazwy……; jednakże stwierdzenie iż kształci opiekunów medycznych… jest po prostu nieprawdziwe; dodam, iż w/w opiekunowie nie legitymują się w większości wyższym wykształceniem, nie potrzebują go po prostu;

- Str. 132/133 brak uwzględnienia możliwości jakie daje kadra naukowo-dydaktyczna uczelni w zakresie edukacji zdrowotnej, brak uwzględnienia w ogóle uczelni; za to są ngo, które jak stwierdzono wcześniej tego nie realizują lub realizują marginalnie.  

 

Braki strategiczne / obszarowe:

* Brak uwzględnienia internacjonalizacji / umiędzynarodowienia w kontekście chociażby cudzoziemców na stałe lub czasowo przebywających w powiecie;

* Brak uwzględnienia potrzeby integracji europejskiej / światowej, strategia w całym swoim brzmieniu jest mocno zaściankowa, skupiona wyłącznie na tym co lokalne, bez jakiejkolwiek wizji przyszłościowej, w tym, w kontekście zmieniającej się rzeczywistości;

* Brak uwzględnienia „dobrych praktyk” czy to z kraju czy z zagranicy; wszelkie działania przedstawiane wyłącznie na polu lokalnym, trochę jak „wyważanie otwartych drzwi”;

* Brak przedstawienia jakichkolwiek działań na polu międzynarodowym, mimo możliwości jakie powiat (nawet w porównaniu z innymi, w tym nawet większymi i bardziej zurbanizowanymi obszarami) posiada, chociażby dzięki Uczelni, ale także firmom zagranicznym, mającym swoje siedziby na terenie powiatu;

* Brak przedstawienia jakichkolwiek rozwiązań w zakresie informacyjno-promocyjnym powiatu (chociażby w postaci platformy informacyjnej – zbiorczej dla wszystkich wydarzeń, które w powiecie mają miejsce); próba wprowadzania takich informacji na stronę powiatu nie jest w oparciu o doświadczenia z Polski oraz faktyczne działania samorządów ani logiczna ani nie wydaje się spójna z potrzebami;

* Brak omówienia kierunków zadań, stwierdzenia lakoniczne, nic nie wnoszące o diametralnie niskiej mocy sprawczej, właściwie nic ani nie obrazujące ani mówiące – brak szczegółowego umocowania w rzeczywistych działaniach;

* Niepoprawnie dobrane wskaźniki realizacji celów strategicznych. Cele strategiczne muszą w swoim doborze móc zostać osiągnięte na przestrzeni wdrażania strategii; cele, jak to ujęto podczas debaty, które nie zostaną osiągnięte w tym czasie to tylko marzenia, swoiste zaklinanie rzeczywistości nie merytorycznie poprawnie dobrane wskaźniki liczbowe….  

 

Sugestie merytoryczne do wprowadzenia do strategii:

* Cel: Aranżacja i rozwój współpracy zagranicznej;

* Cel: Wdrożenia zasady stosowania „dobrych praktyk”;

* Cel: Internacjonalizacja / Umiędzynarodowienie w zakresie edukacji ( i nie jedynie jako realizacja projektów).

Oceń artykuł
Autor: Katarzyna Strzała-Osuch | Czwartek 19 lipca 2018 | 000 1766
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2019 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem