Czwartek 23 maja 2019 | Imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

POTRZEBNE NIEZALEŻNE ROZSTRZYGNIĘCIE

Majowe obrady Rady Miejskiej w Kwidzynie uświadomiły, że opozycja wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję do wytknięcia błędów ekipy rządzącej i to począwszy od drobiazgów a skończywszy na istotnych uchybieniach. Najbardziej było to widać przy sporze natury iście obyczajowym a nie w trakcie podejmowania uchwał. Kryzys w radzie trwa od momentu niefortunnego oświadczenia radnej Justyny Liguz (PO), które ewidentnie dezawuowało radnego Zbigniewa Drelicha (KWW Kwidzyniacy).  

 

Niestety, zamiast szybkiego wyjaśnienia całej sytuacji mamy festiwal zachowań, które ukierunkowane są na opóźnianie przyjętej na kwietniowej sesji procedury. I z tego powodu praktycznie cała rada została wciągnięta w zupełnie bezsensowny spór, który uwidacznia się nie tylko podczas głównych obrad, lecz także stał się przedmiotem dodatkowych posiedzeń komisji. Jednak finału „cywilizowanego rozstrzygnięcia” nie widać, bo nikt nie zamierza przyznać się do błędu. A w okresie przedwyborczym może okazać się to zbyt dużym obciążeniem dla winnych całego zamieszania.

Zatem trudno się dziwić, że przewodniczący klubu KWW Kwidzyniacy – Marek Sidor wystąpił z oświadczeniem, w którego treści zawarto wszystkie działania podjęte w okresie od poprzedniej sesji. Spór przyjął zupełnie niekontrolowany przebieg i dzisiaj trudno przewidzieć jego zakończenie. Tym bardziej, że pod koniec sesji Zbigniew Drelich złożył kolejne oświadczenie, które nie pozostawiało wątpliwości, że zainteresowany radny nie wierzy w obiektywność Komisji Statutowo-Regulaminowej i zapowiedział rychłe skierowanie sprawy do sądu.  

 

Zobacz jak głosowali

Od września 2015 r. publikujemy imienne wyniki głosowań podczas sesji kwidzyńskiej Rady Miejskiej. Dzięki temu nasi Czytelnicy mogą sprawdzać jak głosowali ich przedstawiciele. Wcześniej było to niemożliwe, ponieważ wszelkie oficjalne materiały (w tym protokoły z sesji) podają jedynie ogólny wynik dla składu całej rady.  

Obecnie każdy może zajrzeć i sprawdzić jak jego radny pracuje, jak głosował i czy chcemy mieć takiego przedstawiciela w następnej kadencji. Zestawienie obejmuje pakiet uchwał podjętych podczas XLII sesji z dnia 24 maja 2018 r.

 

Jak głosowali?

1) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kwidzyna (Martin Biermann),

2) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kwidzyna (Chrystian Meyl),

3) w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie Miasta Kwidzyna,

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie w zakresie nieprawidłowego wykonywania zadań,

5) w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2018,

6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna,

7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn – Południe 1,

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszawska – Graniczna I w Kwidzynie,

9) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o. o., z siedzibą w Kwidzynie, na lata 2018-2020,

10) w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i  roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.  


OŚWIADCZENIE RADNEGO DRELICHA

W dniu 26 kwietnia podczas sesji Rady Miasta Pani radna Justyna Liguz złożyła oświadczenie, którym naruszyła moje dobre imię. Pośrednio w złym świetle postawiła moją rodzinę i moich najbliższych. Zdarzenie, które opisuje Pani Justyna Liguz w swoim oświadczeniu miało mieć miejsce podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Estetyki i Ochrony Środowiska w dniu 24 kwietnia br. Reagując na powyższe poprosiłem Pana Przewodniczącego Rady o zabezpieczenie nagrania z posiedzenia tej że komisji i przekazanie sprawy na posiedzenie Komisji Statutowo – Regulaminowej.

W okresie między sesjami odbyły się dwa posiedzenia Komisji Statutowo – Regulaminowej, które swoim porządkiem obrad obejmowały tu cytuję: „Rozpatrzenie oświadczenia radnej Justyny Liguz złożonego na sesji w dniu 26. 04. 2018 r.”

Z ubolewaniem stwierdzam, że w czasie tych dwóch posiedzeń z pełną premedytacją Pan przewodniczący Komisji Statutowo–Regulaminowej Kazimierz Gorlewicz nie dopuścił do wysłuchania przedmiotowego nagrania, natomiast podjęto dalszą eskalację sprawy.

Pragnę również państwa poinformować że w żadnym z posiedzeń komisji Statutowo-Regulaminowej nie uczestniczyła radna Justyna Liguz. Tym samym również nie przejawiała dobrej woli rozwiązania sprawy.

W związku z powyższym nie widząc ze strony Komisji Statutowo-Regulaminowej woli obiektywnego rozstrzygnięcia sprawy i nie mając innej możliwości obrony swojego dobrego imienia - sprawę kieruję na drogę sądową.  

Radny Rady Miejskiej w Kwidzynie

KWW Kwidzyniacy

Zbigniew Drelich  

 

Stanowisko przedstawione przez lidera „Kwidzyniaków”

Na kwietniowej sesji złożyłem jako przewodniczący klubu KWW Kwidzyniacy wniosek formalny o zajęcie się sprawą oświadczenia radnej Justyny Liguz na najbliższym posiedzeniu komisji statutowo-regulaminowej i zawnioskowałem o dowód bezwzględny w postaci nagrania.  

Pan Przewodniczący Mariusz Wesołowski powiedział na kwietniowej sesji, cytuję za przyjętym protokołem ze strony 48:

- Jeszcze dopowiem, bo był konkretny wniosek. Więc komisja statutowo-regulaminowa zajmie się tą sprawą. Ja tutaj to obiecuję. Nie wiem czy było nagranie, jeżeli było nagrywane to oczywiście zabezpieczymy te nagranie i będzie to rozpatrywane.  

W dniu 8 maja skierował Pan pismo do przewodniczącego komisji statutowo-regulaminowej Kazimierza Gorlewicza, z prośbą aby ten temat był przedmiotem obrad komisji statutowo-regulaminowej.  

W dniu 18 maja w Pańskiej obecności odbyło się posiedzenie komisji, które w porządku obrad miało zamieszczony punkt – cytuję „Rozpatrzenie oświadczenia radnej Justyny Liguz złożonego na sesji w dniu 26.04.2018 r.”  

Trzeba tutaj wyraźnie podkreślić, że na planowane posiedzenie komisji nie przybyła zainteresowana radna Liguz, ale w roli jej adwokata wystąpił przewodniczący komisji Kazimierz Gorlewicz, który poinformował, że otrzymał rozszerzone oświadczenie radnej Liguz, którego nie ujawnił ani zainteresowanemu radnemu Zbigniewowi Drelichowi ani pozostałym radnym obecnym na komisji. Zasugerował jedynie, że jest ono podstawą do zastosowania procedury etyki radnego, czyli utajnienia obrad.  

Jednak takie utajnienie jest możliwe tylko po spełnieniu wymogu formalnego zawartego w par. 14 i 15 regulaminu komisji. Co z przyczyn oczywistych nie zostało uczynione i posiedzenie komisji w dniu 18 maja nadal miało charakter zwyczajny czyli jawny.  

Zamiast odsłuchania nagrań i wskazania w nich nagannych zachowań radnego Zbigniewa Drelicha, o których wspomniała w oświadczeniu podczas kwietniowej sesji radna Liguz - mieliśmy próbę zbagatelizowania problemu i propozycję wydania wspólnego oświadczenia, które nic nie wyjaśniało a co najgorsze nie zadośćuczyniło krzywdzącym ocenom, które w negatywnym świetle przedstawiały naszego radnego.  

Przedmiotem prac komisji nie stało się planowane rozpatrzenie oświadczenia, ale za to mieliśmy wygłoszenie przez radnego Kazimierza Gorlewicza osobistej opinii, w której to często przywoływał różne okoliczności nie mające związku ze sprawą a nawet nic wspólnego z pracami RM. W tonie bardzo apodyktycznym nie dopuszczał uczestników spotkania do głosu. Przykro jest to stwierdzić, ale obecny na posiedzeniu Przewodniczący RM Mariusz Wesołowski nie miał większego wpływu na tok postępowania i przebieg posiedzenia.  

Potwierdzeniem tego jest zapis dźwiękowy z piątkowej komisji, gdzie w 26 min. i 42 sek. Przewodniczący RM Mariusz Wesołowski mówi: „Oświadczenie możemy jeszcze odczytać”, lecz zaraz słyszymy Kazimierza Gorlewicza: „Nie, nie możemy odczytać”.  

Ostatecznie radni na komisji ani nie odsłuchali zabezpieczonych nagrań, ani nie mieli okazji zapoznać się z treścią nowego, rozszerzonego oświadczenia radnej Liguz. Na dodatek porządek obrad nie został wyczerpany a pomimo tego przewodniczący komisji stwierdził zakończenie posiedzenia. I to wszystko w obecności Przewodniczącego RM Pana Mariusza Wesołowskiego.  

Zapowiedź decydentów, że (cytuję) „ostateczna decyzja zapadnie na komisji środowej” okazała się całkowitym kamuflażem, bo w dniu 23 maja ponownie pod nieobecność zainteresowanej radnej Liguz przewodniczący komisji przedłożył już na samym początku posiedzenia, w zamkniętej kopercie (opatrzonej napisem „etyka”) nowe oświadczenie radnej a do niego dołączył wniosek o rozpatrzenie naruszenia etyki radnego przez Pana Zbyszka Drelicha wobec radnej Pani Justyny Liguz, który został podpisany przez Jarosława Goldera w imieniu klubu radnych PO RP.  

Dzisiaj z niesmakiem patrzymy na te zabiegi. Skoro Waszym zamiarem było polubowne załatwienie sprawy, to zrobiliście wszystko, aby tak się nie stało. Odbyły się dwa posiedzenia komisji statuowo-regulaminowej zwołane w normalnym jawnym trybie, z punktem „Rozpatrzenie oświadczenia radnej Justyny Liguz złożonego na sesji w dniu 26.04.2018 r.”, gdzie nie byliście zainteresowani zapoznaniem się z obiektywnym dowodem w sprawie i realizacją przyjętego na sesji RM wniosku formalnego. W dodatku na żadne z tych posiedzeń nie raczyła przybyć zainteresowana radna Liguz. To taki Wasz standard!!!  

Na zakończenie przywołam zapis par. 16 Regulaminu pracy komisji statutowo-regulaminowej: „Z treścią uzasadnionego wniosku oraz materiałami świadczącymi o nieetycznym zachowaniu powinien być niezwłocznie zapoznany zainteresowany radny”. Pomimo, że dokumenty trafiły do biura rady i pojawiły się na posiedzeniu komisji, na której obecny był Zbigniew Drelich – to do tej pory nie zostały jemu udostępnione. To też taki Wasz standard i kultura polityczna!!!  

Najłatwiej jest opluć zacnego człowieka na forum publicznym (w obecności wszystkich) a następnie sprawie nadać klauzulę tajności, która w istocie rzeczy będzie rozstrzygana we własnym sosie, ponieważ w decydować o tym będzie trzech radnych PO i jedna radna niezależna, której głos zgodnie z zastosowanym regulaminem nie będzie miał żadnego praktycznego znaczenia.  

 

Radny Kasztelan jeszcze o darmowej komunikacji

W związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Kwidzyna złożonym na ostatniej sesji Rady Miejskiej projektem uchwały wprowadzającym darmową komunikację miejską dla dzieci i młodzieży informuję, że w dniu 22 maja odbyło się posiedzenie Komisji Planu Gospodarczego i Budżetu, gdzie szczegółowo przedstawiłem założenia tego projektu, zarówno od strony formalno-prawnej, jak i finansowej. Odbyliśmy długą i merytoryczną dyskusję. Wspólnie postanowiliśmy, że przedmiotowy projekt będzie procedowany na sierpniowej komisji i sesji rady miejskiej, gdzie swoje propozycje ma również przedstawić Burmistrz Miasta Kwidzyna. Przesunięcie terminu spowodowane jest czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od nas.

Jednocześnie jako Klub Radnych KWW Kwidzyniacy apelujemy do Pana Burmistrza, żeby w swoich propozycjach uwzględnił zarówno dzieci, młodzież, jak i również naszych seniorów, którzy oczekują takiego wsparcia i chętnie korzystają z miejskiej komunikacji.

Oceń artykuł
Autor: eska | Sobota 9 czerwca 2018 | 000 1832
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2019 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem