Niedziela 24 marca 2019 | Imieniny: Gabriela, Marka, Gabora
6°C WIATR:
7ms
06:36 19:04

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

TYLKO DWA KLUBY W RADZIE MIEJSKIEJ

Od września 2015 r. publikujemy imienne wyniki głosowań podczas sesji kwidzyńskiej Rady Miejskiej. Dzięki temu nasi Czytelnicy mogą sprawdzać jak głosowali ich przedstawiciele. Wcześniej było to niemożliwe, ponieważ wszelkie oficjalne materiały (w tym protokoły z sesji) podają jedynie ogólny wynik dla składu całej rady.

 

Obecnie każdy może zajrzeć i sprawdzić jak jego radny pracuje, jak głosował i czy chcemy mieć takiego przedstawiciela w następnej kadencji. Zestawienie obejmuje pakiet uchwał podjętych podczas XL sesji z dnia 29 marca 2018 r. (od 1 do 11 numeru) oraz dwa wnioski radnych (od 12 do 13 numeru).

 

Jak głosowali?

1) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kwidzyna w 2018 r.”,

2) w sprawie likwidacji Filii nr 2 oraz Filii nr 3 Biblioteki Miejsko–Powiatowej w Kwidzynie,

3)  o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka  Miejsko – Powiatowa w Kwidzynie,

4)  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Kwidzyn jest organem rejestrującym,

5) o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie,

6)  w sprawie podziału miasta Kwidzyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów  oraz liczny radnych wybieranych w każdym okręgu,

7) w sprawie podziału miasta Kwidzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

8) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna,             

9) w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2018,

10) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

11) o uchyleniu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso,

12) wniosek radnego Romana Szałapskiego w sprawie wdrożenia przez Miasto Kwidzyn Programu Mieszkanie Plus,

13) wniosek radnego Zbigniewa Drelicha w sprawie niezwłocznego rozpoczęcia prac nad zgłoszonym przez KWW Kwidzyniacy programem dotyczącego skutecznego zwalczania tzw. graffiti.

 

Procedowanie bez zwłoki

Niespodziewanie mieliśmy 6 godzinną sesję. Duży wpływ na to miał brak wstępnego porozumienia co do ustalenia porządku obrad. Radni opozycji niezadowoleni z braku właściwego tempa prac nad wnioskami, które wcześniej zgłosili – postanowili wprowadzić dodatkowe punkty dotyczącego tych spraw. Po bardzo gorącej dyskusji i tak oba wnioski przepadły w głosowaniu, ale pomimo tego zmusiły rządzących do złożenia określonych deklaracji. Co np. znalazło odzwierciedlenie podczas głosowania wniosku Zbigniewa Drelicha (KWW Kwidzyniacy), bo sami autorzy programu przyjęli z zadowoleniem zapewnienie o rychłych pracach w ramach resortowej komisji i głosowali tak jak większość radnych.


Każdy widzi jaki orzeł...

Zabawnie zrobiło się po wystąpieniu senatora Leszka Czarnobaja (PO), który promował owoce wystawy pokonkursowej zatytułowanej „Orzeł biały – nasza duma”. Prace dzieci ze szkół podstawowych województwa pomorskiego pokazywały różne wersje Godła Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy konkursu mogli przedstawić w dowolnej technice plastycznej swoją wizję polskiego orła. Radny Marek Sidor (KWW Kwidzyniacy) poprosił gościa o komentarz do istniejącego sporu w sprawie wizerunku orła odmalowanego na budynku dworca kolejowego, który razi wiele środowisk brakiem korony. Do tematu wrócimy w oddzielnej publikacji.

Większych emocji nie wzbudziło dobre wystąpienie Prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie. Wojciech Zelmański złożył informację o działalności kierowanej przez niego instytucji i odpowiadał na pytania radnych.

 

Wniosek radnego w sprawie bezpańskich zwierząt

W pakiecie uchwał istotnym było zgłoszenie przez radnego Sebastiana Kasztelana przy okazji uchwały przyjmującej „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kwidzyna w 2018 r.” - wniosku o zorganizowanie spotkania w sprawie bezpańskich zwierząt.

Bardzo ważne uchwały zostały podjęte jednomyślnie i dotyczyły podziału miasta na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych w każdym z nich, oraz podziału miasta na stałe obwody do głosowania w najbliższych wyborach samorządowych (materiał w załączeniu).

 

Z pomocą osobom starszym

Radny Zbigniew Drelich (KWW Kwidzyniacy) w ramach interpelacji przedstawił propozycję  przyjęcia przez radę miejską PROGRAMU TELEOPIEKI NAD SENIORAMI. Główne tezy przedłożonego dokumentu publikujemy poniżej.

 

Statystyka nie kłamie

W punkcie komunikaty i oświadczenia najpierw radny Marek Sidor (jako szef klubu KWW Kwidzyniacy) przedstawił statystyczne dane ukazujące aktywność radnych w trakcie prac Komisji Bezpieczeństwa, Estetyki i Ochrony Środowiska. Ponieważ na poprzedniej sesji radna Justyna Liguz (PO) poddała w wątpliwość aktywność niektórych radnych (z wyraźnym „ukłonem” w stronę radnych KWW Kwidzyniacy) przy problemie miejsc parkingowych na terenie miasta. Z zestawienia całorocznego zaprezentowanego przez Marka Sidora wynikało, że radni KWW Kwidzyniacy są absolutną czołówka jeśli chodzi o zabieranie głosu podczas obrad wspomnianej komisji, a mniej aktywnych proponował poszukać w szeregach klubu utyskującej poprzednio radnej.

 

Ruch Kasztelana

Jednak największym zaskoczeniem tych długich obrad stało się oświadczenie radnego Sebastiana Kasztelana złożone na samym końcu, w którym radny oznajmił, że opuszcza szeregi klubu „Jeden Kwidzyn”. W takiej sytuacji byt tego stosunkowo młodego klubu dobiegł końca, bo pozostała dwójka radnych nie jest w stanie utrzymać bytu klubu (ponieważ do tego potrzeba minimum trzech radnych). Zatem na chwilę obecną w Radzie Miejskiej Kwidzyna funkcjonują zaledwie dwa kluby (PO i KWW Kwidzyniacy). Nadal trwają spekulacje jaką drogę wybierze bardzo popularny wśród mieszkańców radny (jednocześnie strażniki miejski) – Sebastian Kasztelan.


Wniosek Sebastiana Kasztelana

Na podstawie § 16 Regulaminu Rady Miejskiej w Kwidzynie, mając na uwadze kompleksowe rozwiązanie problemu bezpańskich zwierząt na terenie Miasta Kwidzyna, wnoszę o zorganizowanie w terminie do końca czerwca bieżącego roku spotkania z przedstawicielami organów stanowiących i wykonawczych wszystkich gmin powiatu kwidzyńskiego. O planowanym spotkaniu, proszę poinformować miejscowe organizacje, których statutowym celem jest niesienie pomocy zwierzętom, jak również grupy nieformalne (wolontariuszy) zajmujących się tą problematyką. Jako przewodni punkt spotkania proponuję temat „Utworzenie i funkcjonowanie schroniska dla zwierząt”.


Wniosek Zbigniewa Drelicha

W imieniu Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Kwidzyniacy wnoszę o podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Kwidzynie w sprawie przyjęcia „PROGRAMU TELEOPIEKI NAD SENIORAMI NA TERENIE MIASTA KWIDZYNA w 2018 r.”

UZASADNIENIE

Starzenie się społeczeństwa niesie za sobą określone konsekwencje, oraz wyzwania społeczno- ekonomiczne. Polska podobnie jak inne państwa europejskie doświadcza procesu demograficznego starzenia się ludności. Rosnąca liczba osób starszych w tym osób w wieku sędziwym rodzi określone potrzeby tej grupy naszego społeczeństwa. Coraz powszechniejsze staje się zjawisko jednoosobowych gospodarstw prowadzonych przez ludzi starszych, lub w wieku sędziwym. Z różnych względów systematycznie zmniejsza się wydolność opiekuńcza rodzin nad tymi osobami.  Odnotowywany deficyt kadrowy w systemie opieki nad osobami starszymi jest zauważalny pod każdym względem. Lekarze i pielęgniarki chętnie decydują się na emigrację zarobkową. Personel, który pozostaje w kraju również podlega procesowi starzenia się. Według najnowszego raportu o stanie zdrowia Polaków ( GUS – 2015 r.)

Znaczna część osób starszych ma ograniczenia w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych i domowych. Niemal połowa osób starszych i z ograniczoną czynnością codziennego funkcjonowania deklaruje, że zaspakaja swoje potrzeby sama ponieważ nie ma żadnej pomocy od innych osób i nie korzysta ze specjalnych urządzeń.

MISJA PROGRAMU TELEOPIEKA

Misją programu jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób chorych i niepełnosprawnych, przebywających stale lub czasowo w domu. W razie pojawiającego się zagrożenia teleopieka zapewnia otrzymanie pomocy. W dalszej perspektywie teleopieka umożliwi zdalną diagnozę, konsultację, informację medyczną, samokształcenie oraz korzystanie z usług zdrowotnych, opiekuńczych i psychologicznych, możliwych do udzielania za pośrednictwem telefonu, internetu i innych środków zdalnej komunikacji.

DLA KOGO TELEOPIEKA?

W pierwszej kolejności teleopieka ma służyć osobom, które pozostają na długie godziny w samotności i obawiają się, że w tym czasie mogą być pozbawione podstawowej opieki nawet w nagłej potrzebie. Teleopieka umożliwi też bliskim tych osób spokojniejsze podejmowanie pracy zarobkowej, a nawet podróżowanie. Dla wielu osób teleopieka może być jedyną alternatywą zakładów opiekuńczo-pielęgnacyjnych i domów pomocy społecznej.

Celem teleopieki jest sprawienie, by osoba starsza, chora, niepełnosprawna, czasowo lub trwale niesamodzielna, wymagająca pomocy jak najdłużej mogła bezpiecznie pozostawać w swoim środowisku domowym. Teleopieka zapewni pacjentowi wysoki poziom bezpieczeństwa, a rodziny odciąży od wielu  trosk. Teleopieka nie zastąpi tradycyjnych metod opieki nad osobami starszymi, ale skutecznie i efektywnie je uzupełni.

Projekt w pierwszej kolejności powinien być przeznaczony dla osób nie w pełni samodzielnych (głównie seniorów), których aktywność jest ograniczona do własnego domu z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność czy stan zdrowia.

Osoby te otrzymają urządzenia teleinformatyczne (bransoletkę, lub wisiorek, które jest wyposażone w „jeden guzik życia”, którego wciśnięcie pozwala na natychmiastowy kontakt z teleopiekunem),  pozwala na 24-godzinny kontakt z pracownikami „Centrum Alarmowego”, którzy pomogą podopiecznym w przypadku zaistnienia zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ale także w przypadku podwyższonego stresu, lęku czy samotności. Teleopiekun przeanalizuje sytuację, wesprze psychologicznie podopiecznego i w razie potrzeby skontaktuje się ze służbami ratunkowymi lub stworzoną w projekcie siecią pomocową (sąsiadami, opiekunami, rodziną podopiecznego lub pielęgniarką).

Według opracowania Pani dr Anity Richert – Kazmierskiej  pt. „Teleopieka domowa w systemie opieki nad osobami starszymi – doświadczenia gmin województwa pomorskiego” (załącznik do wniosku) autorka pokazuje, że mimo możliwości jakie daje teleopieka, w Polsce stanowi ona  rozwiązanie po które nie sięga się powszechnie w zestawieniu z państwami Europy Zachodniej. W województwie pomorskim w roku 2016 na 123 gminy z powszechnego systemu teleopieki domowej  skorzystało tylko 25 gmin, 69 gmin nie posiadało powszechnego systemu. Kwidzyn tak jak pozostałe 29 gmin w tym czasie tylko wyraził zainteresowanie systemem w przyszłości.

TELEOPIEKA TO BEZPIECZEŃSTWO WE WŁASNYM DOMU

Teleopieka to nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych. To ważny projekt dedykowany  naszym kwidzyńskim seniorom.

Klub radnych KWW Kwidzyniacy uważa, że proponowany przez nas  wniosek w sprawie  przyjęcie przez Radę Miejską w Kwidzynie „PROGRAMU TELEOPIEKI NAD SENIORAMI NA TERENIE MIASTA KWIDZYNA NA ROK 2018” jest w pełni zasadnym i prosi o jego przyjęcie na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie.

Oceń artykuł
Autor: eska | Sobota 14 kwietnia 2018 | 001 5391
Wyborca
14-04-2018, 14:39
IP: 83.23.89.13
Partyjna paplanina tylko po to ,żeby nabijać statystyki
MAM PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY
Prawa autorskie 2010 - 2019 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem