Niedziela 24 marca 2019 | Imieniny: Gabriela, Marka, Gabora
6°C WIATR:
7ms
06:36 19:04

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

FIASKO PROJEKTU DRUGIEJ SZKOŁY SPECJALNEJ

Pomysł utworzenia drugiej w powiecie kwidzyńskim placówki szkolnictwa specjalnego na poziomie podstawowym zrodził się w listopadzie ubiegłego roku. Miałaby powstać w ramach istniejącego Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie przy ul. Ogrodowej. Koronnym argumentem dla jego realizacji było zebranie 650 podpisów poparcia.

 

Wniosek wraz z podpisami poparcia, projektem uchwały oraz uzasadnieniem, złożony został oficjalnie na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego 27 grudnia. Miał on wprowadzić zmiany w uchwale nr XX/107/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w powiecie kwidzyńskim. Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej dokonał Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego - zgłaszając szereg uchybień. Uwagi dotyczyły między innymi: niewłaściwego powołania się na podstawę przepisów regulujących tryb tworzenia takich placówek oraz brak wskazania oczekiwanych celów, skutków społecznych oraz skutków finansowych uchwały i źródeł ich pokrycia.

Na szczeblu rady procedowaniem wniosku zajęli się radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości, zgłaszając (razem z dwoma radnymi PSL) potrzebę odbycia sesji nadzwyczajnej. Termin jej wyznaczony został na dzień 5 lutego br., a o ważności zdecydowała frekwencja w liczbie 19 radnych. Głównym tematem obrad było procedowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie, przy ul Ogrodowej 2 - dla której organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

Projekt uchwały złożył Klub Radnych PiS. Wstępnym punktem obrad było uzasadnienie wcześniejszego stanowiska Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego przez Danutę Woronowicz. Oparła je o analizę obecnego stanu szkolnictwa specjalnego w powiecie kwidzyńskim oraz na wieloletniej prognozie demograficznej do roku 2035, zakładającej według przytoczonego opracowania z roku 2014 radykalny spadek liczby dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat. Powiatową sieć placówek szkolnictwa specjalistycznego tworzą: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach (obejmujący opieką grupy młodsze - przedszkole i szkołę podstawową) oraz Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie, obejmujący Gimnazjum Specjalne, Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy oraz Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Zdaniem członka zarządu - Danuty Woronowicz struktura ta w pełni odpowiada potrzebom edukacji specjalnej na naszym terenie i tworzenie nowej placówki jest nieuzasadnione. Stanowisko takie popiera też: Pomorski Kurator Oświaty, WZZ „Solidarność – Oświata” i lokalny Związek Nauczycielstwa Polskiego. Również pozytywnie o obecnym systemie, w przeprowadzonej ankiecie, wypowiedzieli się rodzice dzieci objętych specjalną opieką. Dodatkowym argumentem na jaki powołała się Danuta Woronowicz jest preferowany przez władze oświatowe w kraju system edukacji włączającej, który stwarza warunki nauki dzieci dysfunkcyjnych w szkołach ogólnodostępnych.

Zgłoszonego projektu bronili radni Klubu PiS - Zbigniew Koban, Mirosław Górski i Andrzej Rupieta. W argumentacji swej powoływali się na oddolną inicjatywę społeczną (zebrane 650 podpisów poparcia dla projektu), oraz zarzucali władzom powiatu kwidzyńskiego kierowanie się finansami, a nie wrażliwością na problemy społeczne. Radny Rupieta próbował przekonać, że w tym przypadku warto dać szanse wyboru rodzicom. Argumentacja radnych PiS była jednak mało przekonująca. Do tego wszystkiego wytworzył się klimat zagrożenia bytu Specjalnej Szkoły Podstawowej w Barcicach, gdyby podobna placówka miała powstać w Kwidzynie. Do głosu dopuszczony został przedstawiciel SOSW w Barcicach, który przedstawił radnym wieloletnie doświadczenia tej placówki oraz obecny stan. Na temat zagrożenia dla Barcic, w przypadku przyjęcia projektu uchwały, mówił też radny Andrzej Zwolak. Zwrócił się z pytaniem, czy wnioskodawcy rozmawiali z kadrą placówki w Barcicach i rodzicami uczęszczających tam dzieci. Swoje wystąpienie okrasił wykładem na temat istoty solidarności, powołując się na nauki Jana Pawła II. Radni PiS zaprzeczali, jakoby ich intencją była likwidacja placówki w Barcicach.

Obradom przyglądali się przedstawiciele ośrodków w Barcicach i Kwidzynie. Werdykt głosowania radnych przyjęli oklaskami. Spośród głosujących projekt poparło 5 radnych (PiS), przeciwnych było 12, wstrzymujących się – 1. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Oceń artykuł
Autor: Andrzej Baczewski | Czwartek 15 lutego 2018 | 000 2784
MAM PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY
Prawa autorskie 2010 - 2019 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem