Piątek 31 października 2014 | Imieniny: Alfonsa, Urbana, Krzysztofa
5°C WIATR:
4ms
06:42 16:12

Rejestracja Zaloguj się
Puls Kwidzyna Forum
POGODA
WIRTUALNA WYCIECZKA PO KWIDZYNIE - panoramiczne zdj?cia - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorz?d

PANEL DYSKUSYJNY NA TEMAT FARM WIATROWYCH

Pod koniec maja w Urz?dzie Gminy Kwidzyn mia?? miejsce panel dyskusyjny na temat farm wiatrowych z udzia??em zaproszonych osób. Na spotkaniu go??cili prof. Marek Chmaj, prof. Feliks Jaroszyk, Leszek Kuli??ski – wójt gminy Kobylnica, Tomasz W?grzyn - radny gminy i so??tys wsi ??ki Dukielskie. Spotkanie organizowane by??o przez Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, której cz??onkiem jest gmina Kwidzyn. Po obszernych wypowiedziach rzeczoznawców i samorz?dowców, interesuj?cy przebieg mia??a dalsza dyskusja - mi?dzy przeciwnikami i zwolennikami powstania elektrowni wiatrowej w Kamionce.

 

Od wielu miesi?cy trwa konflikt mi?dzy cz???ci? mieszka??ców wsi Kamionka i samorz?dowcami. Ci pierwsi uparcie wiatraków nie chc?, argumentuj?c to g??ównie spadkiem warto??ci nieruchomo??ci i negatywnym wp??ywie na zdrowie. W??adze gminy raczej optuj? za powstaniem farm wiatrowych, widz?c ewentualn? szanse dla lokalnej spo??eczno??ci. Dlatego m.in. odby??o si? spotkanie, które mia??o wyja??ni? wszelkie w?tpliwo??ci. Kwestie zdrowia, profitów finansowych, ??ycia w??ród turbin wiatrowych - omawiali przybyli rzeczoznawcy i samorz?dowcy, na których terenie elektrownie wiatrowe ju?? funkcjonuj?. Po obszernych prezentacjach, na sali zawrza??o od opinii.

- Proces inwestycji jest dosy? d??ugi i ??mudny. W 2009 roku zosta??a za??o??ona spó??ka „Ventus Project” i od tego czasu rozpocz???y si? prace zwi?zane z przygotowaniem realizacji ca??ej inwestycji. Planowana inwestycja, w bezpo??rednim s?siedztwie Kwidzyna, nie jest dzie??em przypadku, albowiem jestem zwi?zany z terenem naszego powiatu i moim celem jest wybudowanie tutaj farmy wiatrowe – powiedzia?? Krzysztof Zieli??ski, reprezentuj?cy inwestora. - Zrobili??my ca??? analiz? terenu gminy Kwidzyn i okaza??o si?, ??e s? jedynie dwie lokalizacj?, które kwalifikuj? si?, by mo??na by??o postawi? tam farmy wiatrowe - teren Dubiela, Tychnów, Brachlewa, Brokowa Tychnowieckiego i Kamionki oraz drugi Pawlic. Gmina opracowuj?c wcze??niej studium zagospodarowania przestrzennego równie?? wykaza??a te tereny jako tereny przeznaczone pod tego rodzaju inwestycje. Dlatego w dalszej kolejno??ci przyst?piono do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla pierwszej lokalizacji.

Inwestor poinformowa?? równie??, ??e tego typu inwestycje nie s? dla niego nowo??ci? i ju?? maj? zlokalizowane farmy w innych gminach, powiatach. Jednocze??nie zauwa??y??, i?? nigdzie nie mieli ??adnych problemów z realizacj? przedsi?wzi?cia, a okoliczni mieszka??cy s? z regu??y przyja??nie nastawieni. Kwidzy??ska farma ma si? sk??ada? z o??miu wiatraków (o mocy 2,4 MW). Maj? to by? najnowocze??niejsze wiatraki, zaopatrzone w turbiny, których w Polsce w tej chwili jeszcze nie ma. Charakteryzuj? si? tym, ??e emituj? mniej ha??asu, s? bardziej sprawne, a przede wszystkim wydajne.

Z kolei Miros??aw Górski, radny powiatu kwidzy??skiego (klub PiS), zaniepokojony by?? doniesieniami na temat choroby wibroakustycznej. Wed??ug niektórych ??róde?? zagro??enie jest proporcjonalne do odleg??o??ci.

- Odleg??o??ci w ró??nych krajach s? ró??ne. Niemcy o dziwo s? krajem, gdzie ta odleg??o??? wynosi 200 m, ale kraje o wysokiej kulturze ochrony zdrowia ludzi jak Francja, Szwajcaria, Portugalia maj? te odleg??o??ci zdecydowanie wy??sze – mówi?? i pyta?? Miros??aw Górski. – Czy musicie budowa? wiatraki w miejscach, gdzie naturalnym zamys??em mieszka??ców tej wsi jest bezpieczne miejsce do ??ycia?. Czy w tym miejscu jest w??a??ciwa lokalizacja farmy wiatrowej?

W odpowiedzi prof. Feliks Jaroszyk przyzna??, ??e to straszna choroba, ale zwróci?? uwag?, i?? przy w??a??ciwie zaprojektowanych wiatrakach nie ma szans, aby by??y one powodem tej choroby.

- Nie ma sensu mówi? o odleg??o??ci, a jedynie o poziomie ci??nienia akustycznego. Ha??as mo??e wynosi? 40 dB i nie wi?cej W niektórych przypadkach tolerancja b?dzie wynosi??o 400 metrów, a w innych 700 metrów – wyja??nia?? prof. Jaroszyk. - Te kwestie zosta??y ju?? definitywnie obalone przez zachodnich uczonych.

- Od pocz?tku realizacji projektu wprowadzone zosta??y korekty. Przedstawili??my trzy ró??ne warianty z ró??nym rozstawieniem wiatraków i o ró??nym poziomie ha??asu – przyzna?? reprezentuj?cy inwestora, Leszek Czuba??a. - Wszystkie wymogi b?d? w tych przypadkach zachowane. Inwestycja jest sprawdzana na etapie wydawania decyzji ??rodowiskowej i potem jeszcze raz po jej realizacji. Nie ma zatem mo??liwo??ci przekroczenia norm okre??lonych w naszym prawie, które s? i tak jednymi z najbardziej restrykcyjnych i ostro??nych w ca??ej UE. Chcia??bym zapewni?, ??e naprawd? dok??adamy wszelkich stara?? ??eby inwestycja by??a dobrze prowadzona  Dziwi mnie tylko, ??e tyle emocji pojawi??o si? przy farmach wiatrowych, a nic nie mówicie na temat firm, które s? na terenie Kamionki i emituj? ha??as.

Jednak nie do wszystkich trafia??y argumenty i kolejne zapewnienia. Obecna na spotkaniu Genowefa Szczotka, so??tys Kamionki okre??li??a to w sposób dosadny.

- Uwa??am, ??e po to jest to spotkanie, aby wypra? mózgi panom radnym i mówi? to z ca??? odpowiedzialno??ci?. Jest wiele niejasno??ci i b?dziemy stosowa? wszelkie formy protestu – zako??czy??a swoj? wypowied?? Genowefa Szczotka.

??ywo zareagowa?? na to stwierdzenie Henryk Ordon, przewodnicz?cy Rady Gminy Kwidzyn, który by?? jednocze??nie gospodarzem ca??ego spotkania.

- Nie mo??emy s??ucha? tylko jednej strony. Zaprosi??em na ten panel wszystkich so??tysów, aby ka??dy móg?? wypowiedzie? swoje zdanie bez obra??ania innych – odpar?? przewodnicz?cy. – Mamy tutaj specjalistów, ludzie wykszta??conych, którzy chc? przekaza? okre??lon? wiedz?, a wnioski niech ka??dy sam wyci?gnie.

- Uwa??a pani, ??e to co tutaj powiedziano jest nieprawd?? Czy profesor Jaroszyk, który 40 lat si? tym zajmuje przyjecha?? na czyje?? zamówienie, ??eby ok??amywa?? Ta forma energii jest bardzo bezpieczna – powiedzia?? Janusz Beger, który reprezentowa?? Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej i by?? jednocze??nie moderatorem kwidzy??skiego panelu dyskusyjnego.

- Wszystko o czym mówimy dzisiaj opiera si? na polskim prawie. Nie ma wyznaczonych odleg??o??ci, ale s? podane inne parametry, które musz? by? spe??nione. Je??li one nie b?d? spe??nione, to b?dzie to ryzyko wy???cznie inwestora,. Nauczymy si? wykorzystywa? fakty i konkretne argumenty – apelowa?? Ryszard Szczukowski, radny Gminy Kwidzyn.

Zupe??nie na zako??czenie momentami gor?cej dyskusji zabra?? g??os zaproszony samorz?dowiec, który nie blokowa?? wpuszczenia wiatraków na swoje tereny i do dzisiaj tego nie ??a??uje.

 - Jestem trzeci? kadencje so??tysem, kocham swoj? wie?? i nigdy si? z niej nie wyprowadz? i bardzo dobrze si? w niej czuje. To, ??e uda??o nam si? w niej kilka rzeczy zrobi?, wynika ze zbiegu pozytywnych okoliczno??ci. Na mojej drodze stan?li ludzie, z którymi uda??o nam si? zrealizowa? kilka dobrych pomys??ów.  Nie chce by? traktowanym jako strona w tej dyskusji. Moim zdaniem prawda le??y po ??rodku. W naszej miejscowo??ci nie znam ani jednego cz??owieka, któremu by wiatraki zniszczy??y ??ycie. Ludzie mieszkaj? od nich w odleg??o??ci od 450 do 2 kilometrów. Znam ludzi, którzy mieszkaj? kilometr od wiatraka i im one przeszkadzaj?, a znam takich którzy mieszkaj? 500 metrów od turbin i nawet nic nie czuj?. To jest przede wszystkim kwestia indywidualna – powiedzia?? so??tys Tomasz W?grzyn.

- Przyk??ad wójta gminy Kobylnica równie?? pokazuje, ??e mo??na zaryzykowa?. Teraz wie?? si? rozwija i przybywa mieszka??ców. Do tego jednak musz? by? inwestorzy, bo wtedy mo??na wi?cej planowa? wydatków z bud??etu gminy –  tak zako??czy?? ca??e spotkanie Henryk Ordon.

 


Oceń artykuł
Autor: kasa | Poniedziałek 10 czerwca 2013 | 000 1372
FLP KWIDZYNIACY Studio SiedemNowa Drukarnia Internetowa SIEDEM Online- ZBACZ JAKIE NISKIE CENY!!!
Prawa autorskie 2010 - 2014 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem