Piątek 15 stycznia 2021 | Imieniny: Domosława, Makarego, D±brówki

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Wolny rynek

SPÓR W SPRAWIE SPÓŁDZIELNI

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie był gospodarzem spotkania przedstawicieli lokalnego sektora spółdzielczego z posłem Jerzym Kozdroniem i senatorem Leszkiem Czarnobajem. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Spółdzielczość w świetle projektów zmian ustawy prawo spółdzielcze”.W spotkaniu, które odbyło się 26 kwietnia uczestniczyli reprezentanci różnych branż spółdzielczych, między innymi: Banku Spółdzielczego w Prabutach, Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM”, Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „RENAWA”, Spółdzielni Mieszkaniowej „POMEZANIA”, Spółdzielni Produkcyjno - Usługowej „RODŁO”, Spółdzielni Pracy Usług Motoryzacyjnych w Kwidzynie, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego, a także członkowie poszczególnych spółdzielni.


Zamach na spółdzielczość?

Rolę moderatora pełniła Irena Kopik - Prezes PBS, która inicjując dyskusję stwierdziła, że cały sektor spółdzielczy z wielką uwagą śledzi proponowane projekty zmiany ustawy prawo spółdzielcze i z przykrością zauważa, że szereg zapisów w nich zawartych budzi wiele kontrowersji, a niektóre wręcz są uważane za destrukcyjne i dezorganizujące pracę spółdzielni i nie można się z nim zgodzić. Wymieniła tu m.in. przepisy dotyczące kadencyjności organów spółdzielni, ograniczenia czy zajmowania stanowisk w organach spółdzielni, zwoływania walnego zgromadzenia.

- Zgłoszone projekty ustaw ingerują w podstawowe prawa spółdzielców, podważają sprawdzone i zakorzenione w tradycji rozwiązanie w zakresie spółdzielczości, a zapisy w nich budzą sprzeciw naszego środowiska. Spółdzielnie to instytucje prywatne, które mają swoją historię, tradycje, duszę i ludzką twarz. Są zakorzenione w środowisku lokalnym, które wspierają, współpracują i współorganizują lokalne inicjatywy. Nie możemy tego zaprzepaścić – mówiła prezes Kopik. - Spółdzielczość jest specyficzną gałęzią gospodarki i jej siłę gospodarczą należy dostrzegać z właściwą uwagą, a przepisy ją regulujące powinny ułatwiać funkcjonowanie spółdzielni.

Zabierając głos w dyskusji poseł Jerzy Kozdroń na wstępie stwierdził, że obecnie rozpatrywane przez ustawodawcę trzy projekty ustawy prawo spółdzielcze są szczegółowo analizowane w komisji sejmowej, po to by po odpowiednich korektach stworzyć taką ustawę, która będzie najbardziej odpowiednia do charakteru obecnej spółdzielczości.

- Ustawa musi być ogólna, aby uwzględniać specyfikę różnych branż spółdzielczych i jednocześnie precyzyjna, aby zachować właściwy porządek prawny. Jest to bardzo trudne. W procesie tworzenia prawa bardzo cenne są uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji, na takich właśnie spotkaniach z osobami, które to prawo muszą bezpośrednio stosować w praktyce. Zmiana prawa powinna zawsze prowadzić do jego poprawy i zapewniać rozwój danego sektora – podkreślił poseł Kozdroń.

W dyskusji szeroko poruszono problemy innych „spółdzielców”. Prezes Zarządu BS w Prabutach - Bożena Thiel zwróciła uwagę na zapisy dotyczące zakresu informacji przekazywanych członkom spółdzielni, szkolenia członków rad nadzorczych oraz wykonywania lustracji przez komisję powstałą przy Krajowej Radzie Spółdzielczej. Jej zdaniem w odniesieniu do banków spółdzielczych są to zapisy bardzo kontrowersyjne.

Natomiast problematykę propozycji zmian dotyczących spółdzielni mieszkaniowych poruszyli prezesi kwidzyńskich spółdzielni mieszkaniowych - Jerzy Śnieg i Jan Pukarowski, sygnalizując kwestie kadencyjności i sposobu wyłaniania organów statutowych spółdzielni. Według nich ustawowe narzucenie takich rozwiązań jest ograniczeniem praw właścicielskich członków spółdzielni do swobodnego kształtowania jej organów.

Senator Leszek Czarnobaj także podkreślił znaczenie formuły bezpośrednich spotkań z obywatelami, gdzie w sposób bezpośredni można wskazać na niedoskonałości projektów ustawy i wynikające z tego problemy, a także emocje z tym związane.

- Z wielką uwagą wysłuchałem i zanotowałem wszystkie głosy w dyskusji, które w zdecydowanej większości zasługują na dokładniejszą analizę. Mimo tego, że podobnie jak poseł Jerzy Kozdroń nie uczestniczę osobiście w pracach komisji zajmującej się przygotowaniem ustawy prawo spółdzielcze, to zgłoszone tu uwagi zostaną przez nas złożone do komisji z wyrazami poparcia – powiedział senator Czarnobaj.


Czas pokaże

W związku z podjęciem przez Sejm RP prac nad poselskim projektem ustawy o spółdzielniach, wszelkie regulacje dotyczące ruchu spółdzielczego powinny uwzględniać wielowiekowy dorobek i tradycje tych instytucji.

- Mamy świadomość tego, że zgłoszone na tym spotkaniu uwagi są tylko jednym z wielu głosów w toczącej się ogólnokrajowej dyskusji na temat spółdzielczości. Jednocześnie mam nadzieję, że będą one wzięte pod uwagę przez nasze ustawodawstwo – podsumowała spotkanie Irena Kopik.Oceń artykuł
Autor: oprac. eska | Czwartek 16 maja 2013 | 000 5965
MAM PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem