Sobota 1 listopada 2014 | Imieniny: Seweryna, Wiktoryny, Warcisława
6°C WIATR:
11ms
06:44 16:10

Rejestracja Zaloguj się
Puls Kwidzyna Forum
POGODA
WIRTUALNA WYCIECZKA PO KWIDZYNIE - panoramiczne zdj?cia - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym warto wiedzie?

NSZZ SOLIDARNO??

Mi?dzyzak??adowa Komisja Pracowników O??wiaty i Wychowania NSZZ „Solidarno???” w Kwidzynie na dzie?? 15 stycznia otrzyma??a zaproszenie do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Na spotkanie przyby??y równie?? dwa inne zwi?zki o??wiatowe. Pani Danuta Woronowicz, cz??onek Zarz?du Powiatu Kwidzy??skiego przedstawi??a propozycje zmian w o??wiacie, jakie chce w najbli??szym czasie wprowadzi? Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.
Jedn? z nich jest utworzenie Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego z dwóch zespo??ów szkó??: Zespo??u Szkó?? Technicznych (ZST) w Kwidzynie i Zespo??u Szkó?? Ponadgimnazjalnych (ZSP) nr 4 w Kwidzynie przy jednoczesnej procedurze zwi?zanej z wy???czeniem, likwidacj? niektórych szkó?? oraz przeniesieniem kszta??cenia w zawodach z jednej szko??y do innej szko??y tego samego typu. T??umacz?c pro??ciej - zaproponowano, ??e zanim utworzone zostanie wspomniane centrum (w skrócie CKZiU) powstan? dwa zespo??y ró??nego typu, a wi?c szko??y zawodowe z ZST przeniesione zostan? do ZSP nr 4, a technika z ZSP nr 4 przeniesione zostan? do ZST, a w danych placówkach, z których zostan? przeniesione b?d? wcze??niej zlikwidowane. Wszystko po to, by powsta??y zespo??y szkó?? ró??nego typu, by potem by??y rozwi?zane, a nast?pnie powo??ane do ??ycia jako Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego.
Druga zmiana dotyczy szkolnictwa specjalnego, a konkretnie zamiaru likwidacji Specjalnego O??rodka Szkolno - Wychowawczego w Kwidzynie, nast?pnie Szko??y Podstawowej Specjalnej nr 7 w Kwidzynie, a tak??e likwidacji Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym O??rodku Szkolno - Wychowawczym w Barcicach. Uczniowie z Kwidzyna i okolic b?d? mieli mo??liwo??? nauki w Szkole Podstawowej Specjalnej przy SOSW w Barcicach, oddalonej od Kwidzyna 23 km, za?? w Kwidzynie pozostanie jedynie Gimnazjum Specjalne nr 4, które ma teoretycznie przej?? uczniów z Barcic.
Poproszono wszystkie zwi?zki, aby opini? w sprawie przed??o??onych projektów uchwa?? wystosowa??y najpó??niej do poniedzia??ku - 21.01.2013 roku, pomimo, ??e ustawowo komisje maj? na to 30 dni.
Komisja Mi?dzyzak??adowa NSZZ „Solidarno???” jako jedyna skorzysta??a z ustawowego prawa 30 dni i wstrzyma??a si? z wydaniem opinii w tak powa??nych sprawach, do czasu rozeznania si? w temacie. Postanowiono spotka? si? z pracownikami ZST i ZSP nr 4 i wys??ucha? ich zdania na temat zapowiadanych zmian, by móc wyda? obiektywn? opini?. W toku konsultacji spo??ecznych okaza??o si?, i?? istnieje wiele obaw w zwi?zku z proponowanymi projektami uchwa??. Przedstawiciele Komisji z przewodnicz?c? Magdalen? Dolatt? na czele wzi?li udzia?? w kilku spotkaniach z pani? Danut? Woronowicz, odpowiedzialn? w powiecie za o??wiat?, celem przybli??enia w??adzom nurtuj?cych problemów i pyta??. Mimo deklaracji wzajemnego zrozumienia i mo??liwo??ci wymiany argumentów, stanowisko zarz?du okaza??o si? nieprzejednane, co przyczyni??o si? do jeszcze wi?kszych rozterek ??rodowiska pedagogicznego.
Nauczyciele martwi? si? o nabór do szkó?? przy braku stabilizacji jaki mo??e nast?pi?. Niepewno??? jest uzasadniona, poniewa?? w roku szkolnym 2011/2012, po zmianie adresu, w ZSP nr 4 nie uda??o si? otworzy? oddzia??u technikum. W zwi?zku z tym pracownicy obawiaj? si? o zatrudnienie, gdy?? proponowane projekty uchwa?? zak??adaj? likwidacje szkó??, nie rozstrzygaj?c jaka b?dzie rzeczywista sytuacja tych placówek we wrze??niu 2013 roku.
Komisja Mi?dzyzak??adowa Pracowników O??wiaty i Wychowania NSZZ „Solidarno???” wyst?pi??a do Starostwa Powiatowego z konkretn? propozycj? podpisania porozumienia. Przygotowano projekt pakietu gwarancyjnego dla pracowników tych szkó?? i pomimo ci?g??ych zapewnie?? ze strony Zarz?du Powiatu, ??e pracy nikt nie straci, porozumienia nie zawarto, t??umacz?c si? brakiem podstaw prawnych.
Zastrze??enia Komisji budzi??y jeszcze inne kwestie. Podstaw? merytoryczn? rozwi?zania zespo??ów szkó?? powinien stanowi? art. 62 ust. 5 Ustawy z dnia 7 wrze??nia 1991 r. o systemie o??wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) i zgodnie z tym przepisem przy rozwi?zaniu zespo??ów szkó?? nie stosuje si? art. 59 tej??e ustawy, traktuj?cego o likwidacji szkó?? lub placówek. Owe przepisy znalaz??y niestety swoje miejsce w projektach uchwa?? Zarz?du Powiatu Kwidzy??skiego.
Natomiast podstaw? merytoryczn? do utworzenia Powiatowego Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego stanowi? nie tylko przepisy art. 58 ust.1 i art. 62 ust. 1 i 3 ustawy o systemie o??wiaty, lecz równie?? art. 62a dodany do ustawy o systemie o??wiaty Ustaw? z dniem 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie o??wiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206, ze zm.), który wszed?? w ??ycie z dniem 1 wrze??nia 2012 r., i który zak??ada mo??liwo??? ???czenia w CKZiU szkó?? tego samego typu, a który nie wiedzie? czemu nie zosta?? przywo??any w przed??o??onych projektach uchwa??.
Powy??sze nie??cis??o??ci podwa??aj? rzetelno??? proponowanych uchwa??, a co za tym idzie nie mog? zosta? zaopiniowane pozytywnie. Nasuwa si? w tym miejscu wiele w?tpliwo??ci.
Ca??a procedura zwi?zana z wy???czeniem i likwidacj? niektórych szkó?? oraz przeniesieniem kszta??cenia w zawodach ze szko??y do innej szko??y tego samego typu w (przywo??anych w projekcie) zespo??ach szkól nie ma racji bytu. Powo??anie CKZiU nie powinna stanowi? likwidacja szkó?? wchodz?cych w sk??ad zespo??ów, lecz jedynie reorganizacja polegaj?ca na rozwi?zaniu samych zespo??ów przy pozostawieniu wchodz?cych w ich sk??ad szkó?? i placówek w dotychczasowym kszta??cie organizacyjnym, a nast?pnie ich po???czenie w now? jednostk? organizacyjn?, jak? mo??e by? Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego.
Nale??y te?? zwróci? uwag? na to, i?? w my??l prawa przy rozwi?zaniu zespo??ów pracownicy zatrudnieni w szko??ach i placówkach w nich po???czonych nie otrzymuj? wypowiedzenia i nie rozwi?zuje si? z nimi stosunku pracy, lecz dalej pozostaj? zatrudnieni w szko??ach rozwi?zanego zespo??u.
Niestety przed??o??one projekty zak??adaj? likwidacje szkó??, a co za tym idzie budz? w??ród pracowników wiele obaw o przysz??o??? szkó?? i warunki zatrudnienia.
W zwi?zku z powy??szym Mi?dzyzak??adowa Komisja Pracowników O??wiaty i Wychowania NSZZ „Solidarno???” w Kwidzynie wyda??a w tej sprawie opini? negatywn?.
Nie mniej kontrowersyjna wydaje si? próba przekszta??ce?? w specjalnych o??rodkach szkolno - wychowawczych: w Kwidzynie i w Barcicach. Mi?dzyzak??adowa Komisja Pracowników O??wiaty i Wychowania NSZZ „Solidarno???” w opinii dotycz?cej owych przekszta??ce?? zg??osi??a równie?? zastrze??enia, poniewa?? proponowane zmiany s? w jej ocenie bezzasadne, a w konsekwencji mog? przynie??? wi?cej szkód, ni?? korzy??ci.
Wiele negatywnych nast?pstw wyniknie z wyd??u??enia drogi dziecka do szko??y. Przyk??adowo, niepe??nosprawne dzieci z gminy Gardeja ucz?szczaj?ce do Szko??y Podstawowej Specjalnej w Barcicach b?d? musia??y pokonywa? dzienn? tras? ok. 100 km w obie strony. Proponowanym przez starostwo rozwi?zaniem jest umieszczenie dziecka w internacie, ale kto z rodziców chcia??by, aby ich ma??e, nie w pe??ni sprawne dziecko przebywa??o tak d??ugi czas poza domem. W przypadku dzieci doje??d??aj?cych równie?? os??abi si? kontakt dziecka z rodzin?, co niekorzystnie wp??ynie na jego rozwój emocjonalny i spo??eczny. Znaczne odleg??o??ci doprowadz? do bardzo wczesnych wyjazdów i pó??nych powrotów. Ograniczone zostan? w ten sposób kontakty dziecka i rodziców, rodziny w ??rodowisku szkolnym oraz kontakty rodziców z nauczycielami, co te?? nie jest bez znaczenia dla rewalidacji dzieci z deficytami.
Rodzice dzieci z niepe??nosprawno??ci? pozbawieni b?d? mo??liwo??ci wyboru specjalistycznej placówki. Nie mo??na wykluczy?, ??e ze wzgl?du na trudy codziennego dowozu ma??ych dzieci, cz???? rodziców zdecyduje si? na pozostawienie swoich pociech w szko??ach ogólnodost?pnych w miejscu zamieszkania (na terenie ca??ego powiatu), które niestety nie s? wystarczaj?co przygotowane do pracy z dzie?mi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W najlepszym wypadku, co wcale nie jest dobrym rozwi?zaniem dla zainteresowanych placówek, dzieci przekazane b?d? do o??rodka w Okr?g??ej ??ce.
Podobnie rzecz si? ma z gimnazjalistami z Barcic, mieszkaj?cymi w rejonie Barcic, Ryjewa i Sztumu, którzy zamiast trafi? do Kwidzyna, wybior? placówki w Ko??oz?biu i U??nicach. Ich lokalizacja b?dzie dla nich korzystniejsza. Tym samym nale??y przewidywa?, ??e liczebno??? uczniów zarówno w Kwidzynie, jak i w Barcicach zmaleje, co stanowi powa??ne zagro??enie dla funkcjonowania tych o??rodków i gwarancji pracy dla nauczycieli. Zatrudnienie strac? mi?dzy innymi osoby na stanowisku pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 7 w Kwidzynie.
Zaplanowane przez Kwidzy??skie Starostwo zmiany uderzaj? w aprobowane wcze??niej przez w??adze powiatu za??o??enia koncepcji rozwoju SOSW w Kwidzynie. Bez jakiejkolwiek debaty, konsultacji i dialogu burzy si? koncepcje wykorzystania nowej (tak d??ugo oczekiwanej) bazy SOSW w Kwidzynie, która mie??ci si? w budynku po ZSP nr 4 (tzw. „Wiklina”). W??adze Powiatu nie licz? si? z tym, ??e poczyniono wiele stara??, aby kadra pedagogiczna by??a w pe??ni kompetentna. Wi?kszo??? nauczycieli dokszta??ca??o si?, inwestowa??o w siebie zgodnie z za??o??eniami koncepcji rozwoju o??rodka, w??a??nie w zakresie pracy z dzieckiem od najm??odszych lat, ze sprz???onymi niepe??nosprawno??ciami, z autyzmem. Nasuwa si? w tym miejscu pytanie, na które nie udzielono jasnej odpowiedzi: Co stanie si? z grup? nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z likwidowanego Specjalnego O??rodka Szkolno - Wychowawczego w Kwidzynie?
Pyta?? i w?tpliwo??ci przybywa, owe propozycje zmian organizacyjnych obydwu o??rodków s? dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem i niedorzeczno??ci?.
Niestety w??adze Powiatu Kwidzy??skiego nie bior? w ogóle pod uwag? niepokojów rodziców, oczekiwa?? spo??ecznych i opinii ??rodowisk nauczycielskich, które tego typu zmianom s? absolutnie przeciwne i to nie dlatego, ??e obawiaj? si? swojego po??o??enia, ale dlatego, ??e w przypadku tych proponowanych zmian najbardziej ucierpi? dzieci oraz ich bliscy, dla których los i tak nie by?? ??askawy.
Osoby orientuj?ce si? cho? w najmniejszym stopniu w zagadnieniach pedagogiki specjalnej z pewno??ci? zauwa???, i?? proponowane przez starostwo zmiany uderzaj? w podstawowe zasady pedagogiki specjalnej, takie jak: praca „systemem rodzinkowym”, oddzia??ywanie rewalidacyjno - wychowawcze na dziecko od najm??odszych lat do zako??czenia jego edukacji (sta??o??? i ci?g??o??? tych oddzia??ywa?? przynosi najlepsz? gwarancj? osi?gni?cia po???danych efektów).
Planowane przekszta??cenia, które zaproponowano wbrew zasadom pedagogiki specjalnej z pewno??ci? nie przynios? niczego dobrego. Podobne podzia??y w szkolnictwie powszechnym spowodowa??y nawarstwienie problemów wychowawczych w pracy z m??odzie??? gimnazjaln?, wyizolowan? tylko w takiej grupie, w nowym ??rodowisku. Tym bardziej uczniowie z ró??nymi niepe??nosprawno??ciami trudniej b?d? sobie radzi? z nowymi problemami okresu dojrzewania w ??rodowisku sobie nieznanym, co uniemo??liwi osi?gni?cie oczekiwanych efektów rewalidacyjno - wychowawczych.
Zastanawia jeszcze jeden aspekt, dotycz?cy przede wszystkim Specjalnego O??rodka Szkolno - Wychowawczego w Kwidzynie. Trudno zaakceptowa? intencje Zarz?du Powiatu, który d???y do likwidacji placówki istniej?cej od przesz??o 50 lat, dobrze funkcjonuj?cej i pr???nie dzia??aj?cej, która pomog??a rzeszy potrzebuj?cych, która w sposób wzorcowy integrowa??a si? zawsze z ??rodowiskiem lokalnym.
Bior?c pod uwag? powy??sze argumenty oraz fakt, i?? zapomniano tu o rzeczy najwa??niejszej - dobru dziecka, Komisja Mi?dzyzak??adowa NSZZ „Solidarno???” uwa??a, i?? pomys?? likwidacji w Kwidzynie szko??y podstawowej specjalnej, a w Barcicach gimnazjum specjalnego jest chybiony i dlatego zaopiniowa??a negatywnie projekt uchwa??y Rady Powiatu Kwidzy??skiego, dotycz?cy tych zamiarów.
Oceń artykuł
Autor: KPOiW NSZZ ??Solidarno???" | Wtorek 5 marca 2013 | 000 2311
FLP KWIDZYNIACY Studio SiedemNowa Drukarnia Internetowa SIEDEM Online- ZBACZ JAKIE NISKIE CENY!!!
Prawa autorskie 2010 - 2014 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem