Czwartek 21 czerwca 2018 | Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa
27°C WIATR:
25ms
05:13 22:18

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
WIRTUALNA WYCIECZKA PO KWIDZYNIE - panoramiczne zdjęcia - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym warto wiedzieć

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NEGATYWNIE O LIKWIDACJI

Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kwidzynie na dzień 15 stycznia otrzymała zaproszenie do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Na spotkanie przybyły również dwa inne związki oświatowe. Pani Danuta Woronowicz, członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego przedstawiła propozycje zmian w oświacie, jakie chce w najbliższym czasie wprowadzić Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.
Jedną z nich jest utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z dwóch zespołów szkół: Zespołu Szkół Technicznych (ZST) w Kwidzynie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (ZSP) nr 4 w Kwidzynie przy jednoczesnej procedurze związanej z wyłączeniem, likwidacją niektórych szkół oraz przeniesieniem kształcenia w zawodach z jednej szkoły do innej szkoły tego samego typu. Tłumacząc prościej - zaproponowano, że zanim utworzone zostanie wspomniane centrum (w skrócie CKZiU) powstaną dwa zespoły różnego typu, a więc szkoły zawodowe z ZST przeniesione zostaną do ZSP nr 4, a technika z ZSP nr 4 przeniesione zostaną do ZST, a w danych placówkach, z których zostaną przeniesione będą wcześniej zlikwidowane. Wszystko po to, by powstały zespoły szkół różnego typu, by potem były rozwiązane, a następnie powołane do życia jako Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Druga zmiana dotyczy szkolnictwa specjalnego, a konkretnie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kwidzynie, następnie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 w Kwidzynie, a także likwidacji Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Barcicach. Uczniowie z Kwidzyna i okolic będą mieli możliwość nauki w Szkole Podstawowej Specjalnej przy SOSW w Barcicach, oddalonej od Kwidzyna 23 km, zaś w Kwidzynie pozostanie jedynie Gimnazjum Specjalne nr 4, które ma teoretycznie przejąć uczniów z Barcic.
Poproszono wszystkie związki, aby opinię w sprawie przedłożonych projektów uchwał wystosowały najpóźniej do poniedziałku - 21.01.2013 roku, pomimo, że ustawowo komisje mają na to 30 dni.
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” jako jedyna skorzystała z ustawowego prawa 30 dni i wstrzymała się z wydaniem opinii w tak poważnych sprawach, do czasu rozeznania się w temacie. Postanowiono spotkać się z pracownikami ZST i ZSP nr 4 i wysłuchać ich zdania na temat zapowiadanych zmian, by móc wydać obiektywną opinię. W toku konsultacji społecznych okazało się, iż istnieje wiele obaw w związku z proponowanymi projektami uchwał. Przedstawiciele Komisji z przewodniczącą Magdaleną Dolattą na czele wzięli udział w kilku spotkaniach z panią Danutą Woronowicz, odpowiedzialną w powiecie za oświatę, celem przybliżenia władzom nurtujących problemów i pytań. Mimo deklaracji wzajemnego zrozumienia i możliwości wymiany argumentów, stanowisko zarządu okazało się nieprzejednane, co przyczyniło się do jeszcze większych rozterek środowiska pedagogicznego.
Nauczyciele martwią się o nabór do szkół przy braku stabilizacji jaki może nastąpić. Niepewność jest uzasadniona, ponieważ w roku szkolnym 2011/2012, po zmianie adresu, w ZSP nr 4 nie udało się otworzyć oddziału technikum. W związku z tym pracownicy obawiają się o zatrudnienie, gdyż proponowane projekty uchwał zakładają likwidacje szkół, nie rozstrzygając jaka będzie rzeczywista sytuacja tych placówek we wrześniu 2013 roku.
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystąpiła do Starostwa Powiatowego z konkretną propozycją podpisania porozumienia. Przygotowano projekt pakietu gwarancyjnego dla pracowników tych szkół i pomimo ciągłych zapewnień ze strony Zarządu Powiatu, że pracy nikt nie straci, porozumienia nie zawarto, tłumacząc się brakiem podstaw prawnych.
Zastrzeżenia Komisji budziły jeszcze inne kwestie. Podstawę merytoryczną rozwiązania zespołów szkół powinien stanowić art. 62 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) i zgodnie z tym przepisem przy rozwiązaniu zespołów szkół nie stosuje się art. 59 tejże ustawy, traktującego o likwidacji szkół lub placówek. Owe przepisy znalazły niestety swoje miejsce w projektach uchwał Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego.
Natomiast podstawę merytoryczną do utworzenia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego stanowią nie tylko przepisy art. 58 ust.1 i art. 62 ust. 1 i 3 ustawy o systemie oświaty, lecz również art. 62a dodany do ustawy o systemie oświaty Ustawą z dniem 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206, ze zm.), który wszedł w życie z dniem 1 września 2012 r., i który zakłada możliwość łączenia w CKZiU szkół tego samego typu, a który nie wiedzieć czemu nie został przywołany w przedłożonych projektach uchwał.
Powyższe nieścisłości podważają rzetelność proponowanych uchwał, a co za tym idzie nie mogą zostać zaopiniowane pozytywnie. Nasuwa się w tym miejscu wiele wątpliwości.
Cała procedura związana z wyłączeniem i likwidacją niektórych szkół oraz przeniesieniem kształcenia w zawodach ze szkoły do innej szkoły tego samego typu w (przywołanych w projekcie) zespołach szkól nie ma racji bytu. Powołanie CKZiU nie powinna stanowić likwidacja szkół wchodzących w skład zespołów, lecz jedynie reorganizacja polegająca na rozwiązaniu samych zespołów przy pozostawieniu wchodzących w ich skład szkół i placówek w dotychczasowym kształcie organizacyjnym, a następnie ich połączenie w nową jednostkę organizacyjną, jaką może być Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Należy też zwrócić uwagę na to, iż w myśl prawa przy rozwiązaniu zespołów pracownicy zatrudnieni w szkołach i placówkach w nich połączonych nie otrzymują wypowiedzenia i nie rozwiązuje się z nimi stosunku pracy, lecz dalej pozostają zatrudnieni w szkołach rozwiązanego zespołu.
Niestety przedłożone projekty zakładają likwidacje szkół, a co za tym idzie budzą wśród pracowników wiele obaw o przyszłość szkół i warunki zatrudnienia.
W związku z powyższym Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kwidzynie wydała w tej sprawie opinię negatywną.
Nie mniej kontrowersyjna wydaje się próba przekształceń w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych: w Kwidzynie i w Barcicach. Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w opinii dotyczącej owych przekształceń zgłosiła również zastrzeżenia, ponieważ proponowane zmiany są w jej ocenie bezzasadne, a w konsekwencji mogą przynieść więcej szkód, niż korzyści.
Wiele negatywnych następstw wyniknie z wydłużenia drogi dziecka do szkoły. Przykładowo, niepełnosprawne dzieci z gminy Gardeja uczęszczające do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Barcicach będą musiały pokonywać dzienną trasę ok. 100 km w obie strony. Proponowanym przez starostwo rozwiązaniem jest umieszczenie dziecka w internacie, ale kto z rodziców chciałby, aby ich małe, nie w pełni sprawne dziecko przebywało tak długi czas poza domem. W przypadku dzieci dojeżdżających również osłabi się kontakt dziecka z rodziną, co niekorzystnie wpłynie na jego rozwój emocjonalny i społeczny. Znaczne odległości doprowadzą do bardzo wczesnych wyjazdów i późnych powrotów. Ograniczone zostaną w ten sposób kontakty dziecka i rodziców, rodziny w środowisku szkolnym oraz kontakty rodziców z nauczycielami, co też nie jest bez znaczenia dla rewalidacji dzieci z deficytami.
Rodzice dzieci z niepełnosprawnością pozbawieni będą możliwości wyboru specjalistycznej placówki. Nie można wykluczyć, że ze względu na trudy codziennego dowozu małych dzieci, część rodziców zdecyduje się na pozostawienie swoich pociech w szkołach ogólnodostępnych w miejscu zamieszkania (na terenie całego powiatu), które niestety nie są wystarczająco przygotowane do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W najlepszym wypadku, co wcale nie jest dobrym rozwiązaniem dla zainteresowanych placówek, dzieci przekazane będą do ośrodka w Okrągłej Łące.
Podobnie rzecz się ma z gimnazjalistami z Barcic, mieszkającymi w rejonie Barcic, Ryjewa i Sztumu, którzy zamiast trafić do Kwidzyna, wybiorą placówki w Kołozębiu i Uśnicach. Ich lokalizacja będzie dla nich korzystniejsza. Tym samym należy przewidywać, że liczebność uczniów zarówno w Kwidzynie, jak i w Barcicach zmaleje, co stanowi poważne zagrożenie dla funkcjonowania tych ośrodków i gwarancji pracy dla nauczycieli. Zatrudnienie stracą między innymi osoby na stanowisku pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 7 w Kwidzynie.
Zaplanowane przez Kwidzyńskie Starostwo zmiany uderzają w aprobowane wcześniej przez władze powiatu założenia koncepcji rozwoju SOSW w Kwidzynie. Bez jakiejkolwiek debaty, konsultacji i dialogu burzy się koncepcje wykorzystania nowej (tak długo oczekiwanej) bazy SOSW w Kwidzynie, która mieści się w budynku po ZSP nr 4 (tzw. „Wiklina”). Władze Powiatu nie liczą się z tym, że poczyniono wiele starań, aby kadra pedagogiczna była w pełni kompetentna. Większość nauczycieli dokształcało się, inwestowało w siebie zgodnie z założeniami koncepcji rozwoju ośrodka, właśnie w zakresie pracy z dzieckiem od najmłodszych lat, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem. Nasuwa się w tym miejscu pytanie, na które nie udzielono jasnej odpowiedzi: Co stanie się z grupą nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z likwidowanego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kwidzynie?
Pytań i wątpliwości przybywa, owe propozycje zmian organizacyjnych obydwu ośrodków są dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem i niedorzecznością.
Niestety władze Powiatu Kwidzyńskiego nie biorą w ogóle pod uwagę niepokojów rodziców, oczekiwań społecznych i opinii środowisk nauczycielskich, które tego typu zmianom są absolutnie przeciwne i to nie dlatego, że obawiają się swojego położenia, ale dlatego, że w przypadku tych proponowanych zmian najbardziej ucierpią dzieci oraz ich bliscy, dla których los i tak nie był łaskawy.
Osoby orientujące się choć w najmniejszym stopniu w zagadnieniach pedagogiki specjalnej z pewnością zauważą, iż proponowane przez starostwo zmiany uderzają w podstawowe zasady pedagogiki specjalnej, takie jak: praca „systemem rodzinkowym”, oddziaływanie rewalidacyjno - wychowawcze na dziecko od najmłodszych lat do zakończenia jego edukacji (stałość i ciągłość tych oddziaływań przynosi najlepszą gwarancję osiągnięcia pożądanych efektów).
Planowane przekształcenia, które zaproponowano wbrew zasadom pedagogiki specjalnej z pewnością nie przyniosą niczego dobrego. Podobne podziały w szkolnictwie powszechnym spowodowały nawarstwienie problemów wychowawczych w pracy z młodzieżą gimnazjalną, wyizolowaną tylko w takiej grupie, w nowym środowisku. Tym bardziej uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami trudniej będą sobie radzić z nowymi problemami okresu dojrzewania w środowisku sobie nieznanym, co uniemożliwi osiągnięcie oczekiwanych efektów rewalidacyjno - wychowawczych.
Zastanawia jeszcze jeden aspekt, dotyczący przede wszystkim Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kwidzynie. Trudno zaakceptować intencje Zarządu Powiatu, który dąży do likwidacji placówki istniejącej od przeszło 50 lat, dobrze funkcjonującej i prężnie działającej, która pomogła rzeszy potrzebujących, która w sposób wzorcowy integrowała się zawsze z środowiskiem lokalnym.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz fakt, iż zapomniano tu o rzeczy najważniejszej - dobru dziecka, Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” uważa, iż pomysł likwidacji w Kwidzynie szkoły podstawowej specjalnej, a w Barcicach gimnazjum specjalnego jest chybiony i dlatego zaopiniowała negatywnie projekt uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego, dotyczący tych zamiarów.
Oceń artykuł
Autor: KPOiW NSZZ „Solidarność" | Wtorek 5 marca 2013 | 000 3653
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2018 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem